Nyt on nuorelle töitä – Vasemmistonuorten tavoitteet kuntavaaleissa 2017

Tuemme kuntavaaleissa nuoria ehdokkaita, jotka tekevät työtä demokraattisen, yhdenvertaisen ja ekologisen kunnan puolesta – kunnan, jossa jokaisella on hyvä asua ja elää. Nämä ovat vaalitavoitteemme.

1. Kunta panostaa kestävään työllisyyteen

Työllistämisen edistämiseksi kunnissa on tehtävä leikkauspolitiikan sijaan panostuksia julkiseen palvelutuotantoon ja kestäviin investointihankkeisiin, kuten homekoulujen korjaamiseen ja terveyskeskuksiin. Näiden kautta voidaan työllistymisen lisäksi edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Kunta panostaa työllistämiseen myös käyttämällä rahaa tehokkaaseen palkkatukeen. Nuorten työllistämistä tuetaan esimerkiksi kesätyöseteleillä. Kunnan omaa toimintaa ei yhtiöitetä ja yksityistetä, eikä kuntouttavaa työtoimintaa käytetä väärin ilmaistyön teettämiseksi. TE-palveluiden käytäntöjä on yhtenäistettävä valtakunnallisiksi. Tehokkaiden ja asiakaslähtöisten TE-palveluiden avulla kunta pyrkii myötävaikuttamaan myös yksityisen ja kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksiin. Kunnassa kokeillaan myös lyhennettyä työaikaa ja pyritään siirtymään siihen pysyvästi. Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma työajan pidennys on voitava käyttää työpaikkaliikuntaan.

2. Kaikki ovat mukana kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa

Kuntalaisten osallistumista vahvistetaan lisäämällä lähidemokratiaa ja osallistuvalla budjetoinnilla. Kokousten avoimuutta kehitetään nettilähetyksillä ja varmistamalla asiakirjojen saatavuus. Kunnissa siirrytään pormestarimalliin.

Kunnan talouden ja päätöksenteon avoimuutta ei pimennetä piilottamalla toimintaa julkisomisteisiin osakeyhtiöihin. Kunnallisverotuksessa siirrytään progressiivisen asteikon käyttöön ja kunnalliseen pääomaverotukseen.

Kunta tukee aktiivisesti maahanmuuttajien kotoutumista. Tulkkauspalveluja on oltava riittävästi ja kuntalaisille on tarjottava omankielisiä, kulttuurisensitiivisiä palveluja. Kunnassa on riittävästi kuntapaikkoja pakolaisille sekä mahdollisuus oppia suomea tai ruotsia. Työllistymispalvelut auttavat tunnistamaan ihmisten oman ammattitaidon.

3. Laadukasta varhaiskasvatusta ja ennaltaehkäiseviä palveluita

Kunnassa jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan päivähoitoon. Ryhmäkoot pidetään pieninä ja lapsista huolehtii riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä, ja myös kunnallisissa päiväkodeissa on tarjolla monipuolisia painotuksia. Demokratiakasvatus alkaa jo päiväkodissa, ja kunnassa edistetään yhteistä katsomusopetusta.

Laadukas, julkisesti tuotettu terveydenhuolto perustuu maksuttomuuteen ja pysyviin hoitosuhteisiin. Kunta tarjoaa maksutonta ehkäisyä sekä ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja yhden luukun periaatteella. Tarjolla on matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sekä riittävästi ja tarpeeksi tiheästi ensi- ja turvakoteja kaikille sukupuolille. Sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään maakuntatason lisäksi kunnan omana työnä. Toimivat tietojärjestelmät helpottavat asiointia ja suojaavat yksityisyyttä.

4. Koulutus, sivistys ja kulttuuri ovat kunnan peruspilareita

Kunta tarjoaa maksuttomia tiloja ja harrastusmahdollisuuksia. Kirjastopalvelut ovat kaikkien saatavilla. Rakentamisessa noudatetaan taidehankintojen prosenttiperiaatetta. Kulttuurikohteisiin järjestetään maksuttomia vierailupäiviä ja esimerkiksi sosiaalitoimen asiakkaiden hyvinvointia tuetaan maksuttoman kulttuuripassin avulla. Julkisten liikuntapaikkojen kunnossapidosta huolehditaan ja ne pidetään maksuttomina. Urheilun ja liikunnan tuissa huomioidaan sukupuolivaikutukset ja perheiden taloudellinen asema sekä painotetaan yleisseuroja. Kulttuuritoimijoita ja urheiluseuroja tuetaan avustuksilla ja tarjoamalla sopivia tiloja toimintaan.

Kouluissa ryhmät ovat pieniä, ja koulut sijaitsevat lähellä kotia. Opetus on inklusiivista eli sisällyttävää ja lähellä lasten ja nuorten arkitodellisuutta. Erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Opintojen ohjauksella, kouluohjaajilla ja koulupsykologilla on riittävät resurssit. Opettajien työhyvinvointia varmistetaan riittävällä rekrytoinnilla ja täydennyskoulutuksella. Opiskelun vaatima teknologia tarjotaan kaikille koulun puolesta. Koulujen eriytymistä ehkäistään kaavoituksella. Toisen asteen kouluverkon tulee olla maantieteellisesti riittävän kattava. Joustavia opiskelumahdollisuuksia lukio- ja ammattikouluopiskelijoille edistetään. Opetuksessa hyödynnetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

5. Kunta kehittyy ekologisesti ja tasa-arvoisesti

Kunta on hiilineutraali ja irtisanoutuu ydinvoimalahankkeista. Vegaanisen ja lähiruuan tarjontaa lisätään koulujen ja muiden keittiöiden listoilla. Hankinnat tehdään eettisten ja ympäristöystävällisten kriteerien perusteella. Yleisiä kierrätyspisteitä on tiheässä ja roskiksia riittää. Kierrätys- ja jätteenkäsittelyjärjestelmistä kehitetään entistä kestävämpiä. Keskustoissa on puistoja sekä viherseiniä- ja kattoja, ja luonnontilaisille virkistysalueille pääse helposti.

Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella luodaan kuntaa, jossa on edullisia ja terveellisiä vuokra-asuntoja ja monipuolisia asuinalueita, joilla estetään asuinalueiden eriytyminen. Asuntotakuu toteutuu lisäämällä julkista asuntotuotantoa. Koulujen, sairaaloiden ja muiden kunnan tilojen sisäilma tarkastetaan säännöllisesti ja epäterveet rakennukset korjataan viipymättä.

Liikenne suunnitellaan ekologisen ja sujuvan liikkumisen ehdoilla. Joukkoliikenne on kohtuuhintaista ja kattavaa, ja kevyen liikenteen väyläverkosto laaja. Pyörätiet on merkitty selkeästi ja pyörän saa helposti parkkiin. Tiet aurataan tasapuolisesti kevyelle liikenteelle ja autoilijoille. Katuvaloista ei säästetä. Joukkoliikennettä kehitetään yli kuntarajojen ja se on maksutonta nykyisille alennusryhmille. Joukkoliikenteen käyttämistä helpotetaan liityntäpysäköinnillä.