Kuva: Mielenosoitus liittarissa Kainuussa

Vasemmistonuorten aloitteet Vasemmistoliiton puoluekokoukselle

Aloitteet on hyväksytty Vasemmistonuorten hallituksen kokouksessa 25.5.2019.

Aloite: Vasemmistoliitto laatii vammaispoliittisen ohjelman

Vasemmistoliitto on vammaisten puolella. Olemme perinteisesti vastustaneet vammaispalveluiden kilpailutusta “mistä halvimmalla saadaan” - periaatteella, kannattaneet vammaisten oikeuksia esimerkiksi hyvinvointiin, itsemääräämiseen ja seksuaalisuuteen liittyen ja tavoitelleet osatyökykyisiä hyödyttävää palkkatukijärjestelmää.

Vammaispolitiikka on äärimmäisen sivuutettu politiikan osa-alue, ja vammaisten näkökulmaa ei usein kuulla edes niissä poliittisissa keskusteluissa, joissa sille on tyypillisesti annettu arvoa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa. Toinen vammaispolitiikan laajamittaista käsittelyä estävä ongelma on sen oletettu yksipuolisuus; esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, ulkopolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta, rasismista, väkivallasta tai ilmastonmuutoksesta ei yleensä puhuta vammaispoliittisesta näkökulmasta.

Siksi esitämme, että Vasemmistoliitto laatii vammaispoliittisen ohjelman. Vammaisuus tulisi määritellä siinä intersektionaalisen vasemmistofeminismin kautta. Tämä tarkoittaa, että vammaisuus on ominaisuus, joka voi vaikuttaa ihmisten toimintakykyyn eri tavoin, mutta joka ei sulje pois muita ominaisuuksia, joita samalla ihmisellä voi olla -- vammainen voi olla samanaikaisesti esimerkiksi opiskelija, nuori, työväenluokkainen, mielenterveysongelmista kärsivä, vähemmistökieltä puhuva ja rodullistettu. Samalla on luontevaa käsitellä vammaispolitiikkaa yhdessä muiden politiikan osa-alueiden kanssa.

Aloite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vasemmistoliitto ei ole syrjinnästä täysin vapaa vaan puolueessa esiintyy muun muassa vähättelyä, vaientamista, häirintää, ahdistelua ja rasismia. Nykyiset toimenpiteet näitä vastaan eivät ole olleet riittäviä.

Vasemmistoliiton tulee olla sellainen yhteisö, joka kaikessa toiminnassaan noudattaa ja edistää niitä arvoja, joita sanomme valtuustoissa ja parlamenteissa ajavamme. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäytännöt tulee rakenteellistaa.

Ensimmäisenä askeleena esitämme, että:

 • Vasemmistoliiton piirijärjestöt velvoitetaan valitsemaan yksi tai useampi yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on seurata piirijärjestön toimintaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja toimia yhteyshenkilönä häirintätilanteissa.
 • Puoluevaltuusto ja -hallitus valitsevat keskuudestaan yhdenvertaisuusvastaavat.
 • Yhdenvertaisuusvastaaville järjestetään koulutus.
 • Vasemmistoliitto laatii tapahtumissaan noudatettavat turvallisemman tilan säännöt.
 • Turvallisuutta Vasemmistoliiton järjestämissä tapahtumissa parannetaan sopimalla etukäteen, kuka toimii yhteydenottohenkilönä häirintätilanteissa. Tapahtumassa ja esimerkiksi sosiaalisen median tapahtumakutsussa viestitään selkeästi, miten häneen voi olla yhteydessä. Yhteydenottohenkilö käy tapahtuman alussa läpi turvallisemman tilan säännöt.
 • Otetaan käyttöön Vasemmistoliiton yhteinen yhteydenottolomake, jonka kautta epäasiallista toimintaa kohdanneet voivat kertoa tai kysyä anonyymisti tai halutessaan jättää yhteystietonsa tapahtuneen selvittämistä varten. Jos haluaa nimetä henkilön, jota epäilee epäasiallisesta toiminnasta, omat yhteystiedot on jätettävä yhteydenottolomakkeeseen.
 • Aloitetaan Vasemmistoliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen.

Aloite: Feministiseksi puolueeksi julistautuminen

Esitämme, että vasemmistoliitto julistautuu feministiseksi.

Perustelut: Vasemmistoliitto on feministinen puolue, jonka politiikka on feminististä ja arvot feministisiä. Puolueen ei tule pelätä sanoa ääneen sitä, mitä se on. Jo vuoden 2007 puoluekokouksessa hyväksytyssä periaateohjelmassa linjataan, että feministinen ajattelu on keskeisessä osassa vasemmiston aatemaailmassa. Työväenliike on aina ollut tasa-arvokamppailun eturintamassa - feminismin historia on vasemmiston historiaa ja vasemmiston tulevaisuus on feminismin tulevaisuutta. Vasemmistoliitto voi olla lisäämässä feministisen keskustelun moniäänisyyttä. Vasemmistolaiseen feminismiin kuuluu oleellisena osana tietoisuus yhteiskuntaluokista, joka ei saa muissa feministisissä liikkeissä aina ansaitsemaansa roolia.

Aloite: Vasemmistoliitto kannattaa seksityöntekijöiden työoikeuksien laajentamista

Vasemmistoliiton edellisessä puoluekokouksessa vuonna 2016 hyväksyttiin aloite, jonka seurauksena Vasemmistoliitto kannattaa kaupallisen seksin alan dekriminalisointia ja vastustaa sen kriminalisointiin liittyviä pyrkimyksiä. Lisäksi Vasemmistoliitto kannattaa ulkomaalaislain seksityöntekijöitä koskevan käännytyssäännöksen (ulkomaalaislain 9 luvun 148 § 1 momentin 6 kohta) poistamista seksityöntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi.

Näiden kantojen lisäksi esitämme, että Vasemmistoliitto alkaa kannattaa niin sanottua Uuden-Seelannin mallia liittyen seksityöntekijöiden työoikeuksiin ja kaupallista seksiä koskevaan lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaisi sitä, että seksityöntekijät saatettaisiin työoikeudellisen lainsäädännön piiriin, jolloin heitä koskisivat samat työlainsäädännölliset oikeudet kuin kaikkia muitakin työntekijöitä. Nämä oikeudet vähentäisivät seksityöhön liittyvää stigmaa, parantaisivat työolosuhteita ja turvallisuutta sekä tekisivät viranomaisten seksityöläisiin kohdistamasta syrjinnästä lainvastaista.

Paritukseen liittyvää lainsäädäntöä tulee uudistaa. Tällä hetkellä Suomessa on laitonta hyötyä taloudellisesti toisen ihmisen tekemästä seksityöstä, mikä hankaloittaa käytännössä seksityöläisten työtä ja työolosuhteita estämättä paritusta tehokkaasti. Seksityöläiset eivät voi käytännössä esimerkiksi perustaa osuuskuntamuotoisia tai useamman henkilön omistamia yrityksiä, koska on käytännössä hankalaa osoittaa aukottomasti, että niissä ei tapahtuisi nykylain määrittelemää paritusta. Samoin erillisen asunnon vuokraaminen seksityön tekemistä varten on Suomessa laitonta saman lain perusteella.

Paritus nykylain määritelmän mukaan tulee dekriminalisoida. Sen sijaan toisen henkilön pakottaminen seksityöhön tulee kriminalisoida, samoin alle 18-vuotiaan henkilön tekemästä seksityöstä hyötyminen taloudellisesti. Myös julkisella paikalla tapahtuva seksin myynti tulee dekriminalisoida.

Aloite: Antikapitalistiseksi puolueeksi julistautuminen

Esitämme, että vasemmistoliitto julistautuu antikapitalistiseksi.

Perustelut: Yhteiskunnalliset epäkohdat eivät johdu siitä, että kapitalismi olisi rikki, eikä näitä epäkohtia voi siten ratkaista korjaamalla kapitalismia paremmaksi. Yhteiskunnan epätasa-arvo ja koko ihmiskunnan olemassaoloa uhkaava luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kriisi on seurausta siitä, että kapitalismi nimenomaan toimii kerryttäen varallisuutta rikkaalle yläluokalle ja alistaen luonnon voitontavoittelulle. Vasemmistoliiton on selväsanaisesti vastustettava kapitalismia ja edistettävä sosialismia

Aloite: Vasemmistoliitto laatii eläinpoliittisen ohjelman

Vasemmistoliitto laatii eläinpoliittisen ohjelman, jossa selkiytetään puolueen tavoitteita esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden tuotannon ja kulutuksen sekä eläinten oikeuksia koskevan lainsäädännön suhteen. Ohjelmassa voitaisiin myös esittää pientuottajien ja poronomistajien asemaa parantavia toimenpiteitä.

Aloite: Antirasistiseksi puolueeksi julistautuminen

Esitämme, että vasemmistoliiton on toimittava rasismin vastaisena organisaationa ja julistauduttava sellaiseksi.

Perustelut: Vasemmistoliitto tekee rasismin vastaista työtä monella tapaa ja sen ääneen sanominen on tärkeää. Vasemmisto ei vain puhu arvoista, vaan tekee johdonmukaisesti eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa ja on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edelläkävijä.

Aloite: Kohti haittoja vähentävää huumausainepolitiikkaa

Esitämme, että vasemmistoliitto jatkossa ajaa huumausainepolitiikan kärkenä haittoja vähentävää linjaa kriminaalipoliittisen lähestymistavan sijasta. Päihdepoliittisten linjojen tulee perustua tutkittuun tietoon siitä, mikä aidosti vähentää päihteiden käyttöä ja siitä koituvia haittoja. Esitämme, että vasemmistoliitto vaatii huumeiden dekriminalisointia, jonka myötä huumeiden käyttö tai pienten määrien hallussapito ei ole enää rangaistavaa.

Perustelut: Huumeiden vastainen sota on hävitty. Huumeiden käyttö ei ole loppunut kielloilla, käyttäjien jahtaamisella ja huumeiden käyttäjiin kohdistuvan stigman vahvistamisella, mutta kiellot ovat aiheuttaneet lisää haittoja. Käytön rangaistavuudesta luopumista ovat esittäneet esimerkiksi WHO ja THL.

Merkittävä osa laittomien päihteiden käytöstä on kokeilua tai satunnaiskäyttöä, jonka haitat ovat verrattain vähäiset. Siitä huolimatta näiden päihteiden käytöstä tehdään aina merkintä poliisiasian tietojärjestelmään. Vaikka rangaistuksen sijaan käytöstä olisi annettu vain huomautus, se tulee esiin, mikäli poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys. Täten satunnainenkin käyttö voi johtaa opiskelu- tai työpaikan menettämiseen tai saamatta jättämiseen, mikä voi johtaa syrjäytymiseen.

Vaikka käyttö olisi tiheämpää ja ongelmia aiheuttavaa, rangaistukset eivät tällöinkään ole perusteltuja. Päihderiippuvuudessa on kyse sairaudesta, eivätkä kriminaalipoliittiset toimenpiteet auta päihderiippuvaista toipumaan. Rangaistusten sijaan resursseja on ohjattava sosiaalityöhön, nuorisotyöhön, koulutukseen, toimeentuloedellytysten parantamiseen ja päihdepalveluihin.

Lisäksi pelko rangaistuksista voi heikentää halua hakea apua akuuteissa ongelmatilanteissa, kuten yliannostuksissa. Tällöin rangaistuksen pelko voi jopa johtaa kuolemantapauksiin.

Tällä hetkellä käytöstä ei aina aseteta rangaistuksia, vaan poliisilla on mahdollisuus edetä asiassa huomautusmenettelyn turvin. Alueelliset erot poliisin toiminnassa ovat kuitenkin merkittävät, jolloin nykyinen käytäntö aiheuttaa alueellista epätasa-arvoa.

Aloite: Kannabis lailliseksi

Esitämme, että vasemmistoliitto vaatii kannabiksen laillistamista, myynnin siirtämistä valtio-omisteisiin liikkeisiin ja pienimuotoisen kotikasvatuksen sallimista.

Perustelut: Kannabiksen käyttö on todella yleistä. THL:n mukaan noin 700 000 on joskus kokeillut kannabista, vuoden aikana sitä käyttää noin 200 000 ja kuukauden aikana noin 60 000 henkeä. Kannabiksen laillinen asema tekee siis merkittävästä, erityisesti nuoriin painottuvasta joukosta rikollisia, vaikka kannabiksen haitat ovat varsin maltillisia muihin päihteisiin, alkoholi mukaan lukien, verrattuna.

Merkittävä osa Suomessa myytävästä kannabiksesta on pientuotantoa, mutta erityisesti hasiksen myyntiin liittyy myös järjestäytynyttä rikollisuutta. Mikäli nämä rahavirrat ohjattaisiin pääsääntöisesti valtiolle, järjestäytyneen rikollisuuden rahavirrat pienenisivät ja käyttäjien ostama tuote olisi tasalaatuista valtion verotulojen lisääntyessä. Laillisen kannabiksen viljely olisi merkittävä työllistäjä ja taloudellinen piristysruiske, auttaen elävöittämään maaseutua.

Kannabis on laillistettu lukuisissa valtioissa ja osavaltioissa erityisesti Amerikan mantereella. Lainsäädännölliset muutokset ovat melko uusia, joten kovin varmoja johtopäätelmiä muutosten seurauksista ei vielä voida tehdä. Lisäksi erot eri valtioiden ja alueiden päihteidenkäyttökulttuureissa ovat merkittäviä.

Aloite: Vasemmistoliiton talouspoliittinen työryhmä

Puolueella ei ole erikseen talouspoliittista työryhmää. Vasemmistonuoret esittää, että puolue perustaisi tällaisen työryhmän tai vastaavan elimen, joka toiminnallaan voisi politisoida taloutta vielä enemmän, kuin tähän mennessä on tehty.

Koemme, että talouden politisointi vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Talous käsitetään tällä hetkellä niinkin epäpoliittiseksi, että valtionvarainministeriön on täysin hyväksyttyä esittää omia talouspoliittisia tavoitteitaan ennen vaaleja. Mikään muu ministeriö ei tee tällaisia keskustelunavauksia ennen vaaleja, kansainvälisestikään.

Talouden politisoinnissa ei ole pelkästään kyse vasemmistolaisen talouspolitiikan uskottavuuden lisäämisestä. Emme elä enää perinteisen rahapolitiikan maailmassa, sillä EKP ei ole nostanut ohjauskorkoaan pitkään aikaan eikä tule todennäköisesti lähitulevaisuudessa nostamaankaan. Tämä lisää painetta pohtia laajemmin talouspoliittista ympäristöämme, sillä jos rahapolitiikan instrumentit eivät enää toimi samalla tavalla kuin ennen, vaatii se pohtimaan uusia 4nanssipoliittisiakin ratkaisuja. Millaisia ratkaisuja puolue tekisi, jos ajautuisimme uuteen lamaan samaa aikaa, kun kestävyysvaje konkretisoituisi ja ilmastonmuutoksen torjunta vaatisi edelleen politisointia? Talouspoliittinen työryhmä voisi pohtia toimintatapoja esimerkiksi tällaisen vision varalle.

Aloite: Työpaikkademokratian ajaminen valtionyhtiöihin

Esitämme, että vasemmistoliitto vaatii työpaikkademokratiaa julkisomisteisiin yhtiöihin. Valtion sekä kuntien kokonaan tai osittain omistamissa yhtiöissä työntekijöillä on oltava aloiteoikeus ja äänivalta yhtiön päätöksenteossa. Niiden toiminnassa tulee myös noudattaa julkisuuslakia, jolla turvataan kansalaisten oikeus saada tietoa julkisessa omistuksessa olevien yhtiöiden toiminnasta.

Perustelut: Demokratiaa on laajennettava koskemaan koko yhteiskuntaa siten, että ihmisten annetaan vaikuttaa esimerkiksi työpaikkojensa päätöksentekoon. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen työpaikoilla tutkitusti lisää työhyvinvointia. Talous ja elinkeinoelämä eivät ole poliittisen sääntelyn eivätkä siten myöskään demokraattisen vallankäytön ulottumattomissa.

Aloite: Vasemmistoliiton valtakunnallisissa tilaisuuksissa tarjottavan ruoan tulee olla vegaanista

Esitämme, että tarjoilut vasemmistoliiton valtakunnallisissa tilaisuuksissa olisivat jatkossa vegaanisia. Myös jatkossa terveydellisistä syistä ilmoittamalla, esimerkiksi allergioiden ja yliherkkyyksien takia, ihmisille voisi tarjota epävegaanista ruokaa.

Perustelut: Vasemmistonuoret ovat jo vuodesta 2013 sitoutunut tarjoamaan tilaisuuksissaan vain vegaanista ruokaa. Nuorisojärjestön esimerkki todistaa siitä, että monipuolisesti herkullisiin ja ravitseviin vegaanisiin tarjoiluihin siirtyminen on mahdollista ja helppoa. Eläintuotanto on yksi merkittävimmistä ilmastokriisiä syventävistä tekijöistä, eikä ekologisen katastro4n vastustaminen onnistu ilman siirtymistä kasvispainotteiseen ruokavalioon maailmanlaajuisesti. Vasemmistoliiton on omassa toiminnassaan toteutettava sitä, mitä se vaatii poliittisesti yhteiskunnassa

Aloite: Monikielisyys

Esitämme, että Vasemmistoliitto viestii jatkossa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan arabiaksi, venäjäksi, somaliksi, kurdikielillä, Suomessa puhuttavilla saamenkielillä ja suomalaisella viittomakielellä ja ottaa toiminnassaan huomioon monikielisyyden periaatteen. Vasemmistoliitolla on tällä hetkellä todella vähän esimerkiksi Instagram-julkaisuja edes englannin tai ruotsin kielillä.

Sen sijaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta ja vasemmistosta, mutta eivät puhu suomea tarpeeksi ymmärtääkseen poliittista erityissanastoa, on paljon. Vasemmistoliiton tapahtumien esteettömyyden ja politiikan tavoitettavuuden edistämiseksi on tärkeää, että yleisimmät vähemmistökielet ja esimerkiksi viittomakielet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan puolueen toiminnassa. Vasemmistoliitto on sekä arvomaailmaltaan että käytännössä tehtävältä politiikaltaankin vähemmistöjen puolella, mutta se ei tällä hetkellä näy tarpeeksi selkeästi puolueen viestinnässä tai toiminnassa.

Monikielisyyden lisääminen voisi tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Tärkeimpien ohjelmien ja asiakirjojen kääntäminen ruotsiksi ja englanniksi.
 • Vaalimateriaalia useilla kielellä, kuten yleisimmillä vähemmistökielillä.
 • Tietoa Vasemmistoliitosta vähemmistökielillä, kuten viittomakielellä.
 • Vasemmistoliitto käyttää viittomakielen tulkkia tapahtumissaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Sosiaalisen median julkaisuja säännöllisesti eri kielillä.
 • Englannin- tai/ja ruotsinkielisen tiivistelmän lisääminen puolueen järjestämiin tapahtumiin ja/tai sosiaalisen median julkaisuihin.
 • Piirijärjestöjä ja puolueosastoja kehotetaan järjestämään ruotsin- ja englanninkielisiä tapahtumia, kuten toiminnasta kiinnostuneille suunnattuja tapahtumia.

Aloite: Puoluekokouskausi kaksivuotiseksi

Esitämme, että vasemmistoliiton puoluekokoukset järjestetään kahden vuoden välein niin, että seuraava puoluekokous järjestetään vuonna 2021.

Perustelut: Politiikan syklit muuttuvat tiheästi. Jotta vasemmistoliitto voi reagoida poliittisen kentän muutoksiin, on puoluekokouskauden lyhentäminen välttämätöntä. Lähes kaikkien suomalaisten puolueiden puoluekokouskausi on joko yksi- tai kaksivuotinen. Puoluekokouskauden lyhentäminen vahvistaa puoluedemokratiaa ja voimistaa puolueen sisäistä poliittista keskustelua, jolloin puoluetoiminnan voidaan nähdä aktivoituvan ja poliittisten linjojen vastaavan entistä paremmin nykyajan politiikan vaatimuksia.