Punainen tausta ja teksti "EU:n on muututtava - ei ilmaston! / Rajat auki - kukaan ei ole laiton! / Kohti sosialistista Eurooppaa! / Lisää demokratiaa!"

Meidän Eurooppamme noudattaa ihmisoikeuksia, on solidaarinen ja vastuullinen sekä hillitsee ilmastonmuutosta tosissaan!Ohjelma on julkaistu 3.5.2019. Ohjelmassa tähdellä(*) merkityt termit ovat selitetty poliittisen ohjelman sanastossa. Tutustu Vasemmistonuorten eurovaaliehdokkaisiin täällä
 


 

Vasemmistonuorten eurovaaliohjelma 2019

EU:n on muututtava - ei ilmaston!

Ympäristön kantokyky ei kestä jatkuvaa kasvua ja nykyisenkaltaista kulutuskulttuuria. Euroopan unioni* on maailman mittakaavassa kooltaan merkittävä talousalue ja verrattain vauraana alueena suuri päästöjen aiheuttaja. EU:n onkin otettava ilmastonmuutos vakavasti ja tehtävä entistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Ilmastonmuutoksen tuloksellinen hillitseminen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla edellyttää tulonjaon uudistamista. Ilmastopolitiikan tulee mahdollistaa kestävä elämisen tapa taloudellisesti heikommassa asemassa oleville ja estää rikkaiden pröystäilevä kertakäyttökulttuuri.

Tuet fossiilisille energianlähteille* on ajettava alas ja ohjattava uusiutuviin energianlähteisiin* seuraavan vaalikauden aikana. Kauniista puheista huolimatta tukien määrä on pysynyt lähes samana vuoteen 2008 verrattuna. Eläinten oikeuksien toteutumisen on oltava jatkossa ehtona EU:n jakamille maataloustuille. Kaikki ympäristölle haitalliset yritystuet ja lentomatkustamisen tukeminen on lakkautettava. Euroopan unionin on lisäksi tuettava entistä voimakkaammin vähäpäästöistä raideliikennettä lisäämällä EU-tuen osuutta raidehankkeissa.

Rajat auki - kukaan ei ole laiton!

Useat EU:n jäsenvaltiot, kuten Puola, Tanska ja Unkari, ovat osoittaneet taantumuksen merkkejä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen* toteutumisen suhteen. Jäsenvaltion lakiuudistuksista, jotka heikentävät ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa, median vapautta tai oikeusvaltioperiaatetta tulee seurata äänestysoikeuden menetys Euroopan unionissa* tai taloudellisia pakotteita*.

Maahanmuuttopolitiikassa on noudatettava ihmisoikeuksia, solidaarisuutta ja vastuullisuutta. EU:n turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa tulee linjata siten että turvapaikkaprosessien keskiössä on hakijoiden ihmisoikeuksien toteutumisen kunnioittaminen. Erilaisten suljettujen leirien ja laitosten käyttäminen turvapaikanhakijoiden majoittamiseen tulee lopettaa ja pääsy kaikkien tarpeellisten terveydenhuollon palveluiden piiriin on turvattava sekä turvapaikanhakijoille että paperittomille siirtolaisille*. Meripelastustoimiin Välimerellä sekä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suunnattuihin turvallisiin kulkureitteihin on panostettava. 

Euroopan unioni on suurin kehitysyhteistyön julkinen rahoittaja, ja yhdessä jäsenmaiden kanssa ne kattavat yli puolet maailman kehitysyhteistyörahoituksesta. Suunta on hyvä, mutta tahtia on kiristettävä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on nostettava EU:n kehityspolitiikan keskiöön toiseksi päätavoitteeksi köyhyyden poistamisen rinnalle, ja unionin sekä jäsenmaiden on laitettava vihdoin toteen sitoumuksensa osoittaa 0,7 % bruttokansantuotteestaan kehitysyhteistyöhön.

Euroopan valtioiden ei tule harjoittaa ulkopolitiikkaa, jonka inhimillinen hinta on kestämätön. Asekauppa diktatuureihin, ihmisoikeuksia rikkoviin ja sotaa käyviin maihin, kuten Turkkiin ja Saudi-Arabiaan, on lopetettava. EU:n budjettia ei tule käyttää sotilaalliseen puolustukseen. 

Kohti sosialistista Eurooppaa!

Työntekijöiden on oltava keskenään yhdenvertaisessa asemassa kansallisuudesta riippumatta. Tällä hetkellä siirtotyöläiset, etenkin EU-alueen ulkopuolelta tulevat, ovat usein muita heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Liikkuvan työvoiman palkkapoljentaa voidaan ehkäistä alakohtaisilla minimipalkoilla, jotka huomioivat kunkin maan elinkustannukset. Myös työolojen valvontaa on lisättävä tasavertaisuuden takaamiseksi.

Verokilpailun hillitsemiseksi tulee asettaa vero kansallisvaltioiden rajojen yli liikkuville pääomille. Lisäksi EU:n sisällä tulee sopia yhtenäisistä minimiverokannoista. Pääoman liikkuvuuden verottamisella ja minimiverokannoilla voidaan torjua veronkiertoa ja edistää niin verokilpailun hillintää kuin päätöksenteon palauttamista markkinavoimilta demokratian piiriin. EU edustaa neljäsosaa maailmantaloudesta, joten sillä on vaikutusvaltaa globaaliin talousjärjestelmään. Veroparatiisit on lakkautettava sanktioiden uhalla, EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Euro rajoittaa yhteisvaluuttaan kuuluvien valtioiden rahapoliittista autonomiaa*. Suomen ei tule sitoa käsiään valuuttaan joka edellyttää meiltä kurjistavaa talouskuria. Yhteisen rahapolitiikan suunnan on muututtava tai siitä on luovuttava.

Lisää demokratiaa!

Euroopan unionin päätöksenteko on demokratisoitava. EU:n sisäistä päätösvaltaa on annettava yhä enemmän niille elimille, joiden jäsenet on valittu demokraattisesti välittömillä vaaleilla. Euroopan parlamentille on annettava oikeus tehdä lakialoitteita itsenäisesti. Komission jäsenet tulee valita suorilla vaaleilla ja parlamentilla tulee myös olla oikeus erottaa yksittäinen komissaari.

EU:n käytössä olevaa kansalaisaloitetta on vahvistettava. Unionin alueella asuvilla on oltava mahdollisuus tehdä lakialoitteita suoraan komission, neuvoston ja parlamentin käsiteltäviksi. Allekirjoitusten sallittua keräämisaikaa tulee pidentää.

Työtaisteluoikeus on laajennettava kansainväliseksi työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Tämän lisäksi kolmikantaisten palkkaneuvotteluiden yleistymistä Euroopan unionin sisällä ja maailmanlaajuisesti tulee edistää.

Kansalaisten euroopanlaajuisesta ilmaisunvapaudesta ja mielenosoitusoikeudesta on pidettävä huolta kieltämällä sanktioiden uhalla viime vuosina käytetyt voimakeinot, kuten Katalonian rauhanomaisen ja demokraattisen itsenäisyysliikkeen väkivaltainen tukahduttaminen, väliaikainen Schengenin sopimuksesta* irtaantuminen ja lyhytaikaisten poikkeuslakien säätäminen muun muassa ”ennaltaehkäisevien” pidätysten mahdollistamiseksi.

Vapaakauppasopimusten neuvotteluista on tehtävä avoimia ja läpinäkyviä. Parlamentaarikoilla ja kansalaisilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa sopimusneuvotteluiden päätöksentekoon. Vapaakauppasopimuksia, jotka lisäävät ylikansallisten suuryritysten ja sijoittajien valtaa, ei pidä hyväksyä.

 

*Termi selitetty poliittisen ohjelman sanastossa.