Vasemmistonuorten feministinen manifesti on hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.–11.11.2012.

Vasemmistonuoret on feministinen poliittinen järjestö. Feminismi on perinteisesti ollut kattotermi erilaisille liikkeille ja suuntauksille, joiden huomion kohteena on sukupuolten ja niistä muodostettujen käsitysten vaikutus ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan ja hyvinvointiin. Termi viitaa naissukupuoleen siksi, että ihmiskunnan historian ajan naiset ovat lähes poikkeuksetta olleet alisteisessa asemassa miehiin nähden.

Feministisiä teorioita ja poliittisia suuntauksia on nykyään lukemattomia. Vasemmistonuorten tasa-arvovaatimukset perustuvat yhtäältä perinteisen sosialistisen feminismin analyysiin sukupuolen, luokan ja toimeentulon kytköksistä: sukupuolirooleja on tuotettu ja tuotetaan kytköksissä kapitalistisen järjestelmän ja pääoman tarpeisiin. Toisaalta feminismimme pohjaa vahvasti niin sanottuun kolmannen aallon feminismiin ja queer-teoriaan: tunnustamme sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden ja vaadimme oikeuksia ja mahdollisuuksia itseilmaisuun myös niille, jotka eivät koe olevansa itsestään selvästi heteroseksuaalisia naisia tai miehiä.

Modernin feminismin tärkeä käsite on intersektionaalisuus, joka tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, että sukupuolen lisäksi muun muassa sellaiset sosiaaliset tekijät kuin ikä, luokka, rotu, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus vaikuttavat yhdessä ja erikseen ihmisen elämään. Tässä asiakirjassa olemme tietoisesti keskittyneet tasa-arvoon sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista, mutta sivuamme myös luokan ja kulttuuritaustan yhteyksiä sukupuoleen.

Vasemmistonuorten feminismi vaatii sukupuolesta riippumattomia mahdollisuuksia toimeentuloon, koulutukseen, perheeseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Näiden mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää huomion kiinnittämistä epätasa-arvoisten rakenteiden syntymiseen: siihen, että meillä on kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä, jossa ihmiset luokitellaan naisiksi ja miehiksi ja ohjataan tämän perusteella heidän kiinnostuksiaan, valintojaan, arvojaan ja taipumuksiaan.

Vaadimme yksilöille aitoa vapautta omanlaiseensa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen!

Teesi 1: Tasa-arvoa työelämään!

Sukupuolittuneita palkkaeroja ei saada purettua ohjelmilla ja mietinnöillä vaan nostamalla perinteisesti naisvaltaisten alojen palkkoja. Ammattien ja työtehtävien sukupuolijako tulee purkaa.

Tämä edellyttää puuttumista yhteiskunnan rakenteisiin, jotka jo varhaiskasvatuksesta lähtien ohjaavat kiinnostuksen kohteitamme ja valintojamme. Erityistä huomiota on kiinnitettävä peruskoulun opintojen ohjaukseen.

Vanhempainvapaiden järjestäminen on tärkeä osa työelämän tasa-arvoa. Vapaat tulee jakaa 6+6+6 -mallin mukaisesti siten, että kummallakin vanhemmalla on oma kuuden kuukauden hoitojaksonsa ja lisäksi vielä kuusi kuukautta yhdessä jaettavaksi. Vanhempainvapaiden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken.

Teesi 2: Ei sukupuolimuotteja kasvatukseen!

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä. Kunnallisen päivähoidon nollamaksuluokan tulorajaa on nostettava ja pitkällä aikavälillä tavoitteena on kokonaan maksuton päivähoito.

Kaiken kasvatuksen ja koulutuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioidaan sukupuolen merkitys yhteiskunnassa ja vältetään stereotyyppisten odotusten, rajoitusten ja arvotusten vahvistamista. Jokaista tulee kannustaa kehittämään omia yksilöllisiä taipumuksiaan ja kiinnostuksiaan ulkoa asetettujen mallien sijaan. Lasten, nuorten ja odottavien vanhempien kanssa työskentelevien koulutukseen on sisällytettävä opetusta sukupuolisensitiivisyydestä.

Kaikille oppiasteille on saatava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatusta. Koulujen seksuaalivalistuksessa tulee huomioida sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus sekä eri tavat harrastaa seksiä. Seksuaalivalistuksessa tulee painottaa itsemääräämisoikeutta ja toisten kunnioittamista sekä sitä, että myös seksittömän elämän valitseminen kuuluu ihmisen perusoikeuksiin.

Teesi 3: Jokaisella on oikeus omaan sukupuoli-identiteettiinsä!

Jokaisen täysi-ikäisen tulee saada itse määrittää oma sukupuolensa. Henkilötunnuksesta on tehtävä sukupuolineutraali ja juridisen sukupuolen vaihtoehtoja tulee olla enemmän kuin kaksi. Sukupuolenkorjaushoitoihin ja niihin tähtääviin tutkimuksiin on ohjattava nykyistä enemmän resursseja.

Intersukupuolisten lasten kosmeettisesta leikkaamisesta tulee luopua: anatomisen sukupuolen epätyypillisyys ei ole sairaus vaan erilaisuutta. Ei ole osoitettu, että sukuelinten kirurgisella muotoilulla normin mukaisemmiksi olisi parannettu intersukupuolisten lasten elämänlaatua tai edistetty terveen sukupuoli-identiteetin kehitystä. Lapsi ei ole kykenevä ilmaisemaan tahtoaan leikkauksen suhteen, eivätkä useimmat lapsena leikkaukselta säästyneet intersukupuoliset ole sitä aikuisenakaan valinneet.

Viranomaisilla ja julkisen alan työntekijöillä tulee olla riittävästi osaamista sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä seksuaalisesta tasavertaisuudesta.

Teesi 4: Seksiin vapautta ja turvaa kieltojen sijaan!

Vapaus omaan seksuaalisuuteen on jokaisen perustavanlaatuinen oikeus. Lain ei pidä rajoittaa seksin harrastamista kuin väkivalta- ja hyväksikäyttötapauksissa. Seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan tulee tukea oman seksuaali-identiteetin löytämistä ja toteuttamista. Yhteiskunnalliset rakenteet, jotka arvottavat seksuaalisuuksia normien ja ennakkoluulojen mukaan, on purettava.

Ehkäisyvalistus tulee kohdistaa nykyistä kattavammin eri sukupuolille. Valistuksessa on otettava monipuolisesti huomioon raskauden ehkäisyn lisäksi erityisesti sukupuolitaudeilta suojautuminen seksin eri muodoissa. Ehkäisyvälineiden tulee olla Kela-korvattavia, ja kondomeja on oltava helposti ja maksuttomasti saatavilla julkisen terveydenhuollon kautta.

Seksityötä tekeville on oltava koko maassa tarjolla neuvonta- ja tukipalveluita. Prostituution ongelmiin tulee puuttua ensisijaisesti sosiaalipolitiikalla, ei lisäämällä kieltoja tai rajoitteita. Seksinoston täyskielto ajaisi toiminnan maan alle, vaikeuttaisi valvontaa ja heikentäisi seksityötä tekevien asemaa entisestään. Resursseja tulee nykyistä tehokkaammin kohdistaa parituksen ja ihmiskaupan kitkemiseen ja niiden uhrien tukemiseen.

Teesi 5: Abortti vapaaksi, sterilisaatio vapaaehtoiseksi!

Jokaisella on oltava oikeus päättää lisääntymisestään ja myös olla lisääntymättä. Aborttilainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että raskaudenkeskeytyksen perusteeksi riittää naisen oma tahto. Abortin valinneelle on oltava tarjolla asiallista ja kunnioittavaa matalan kynnyksen julkisen terveydenhuollon tukea.

Sterilisaatiota koskevia säädöksiä on päivitettävä. Transsukupuolisten juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvä steriiliysvaatimus on poistettava. Omasta aloitteesta sterilisaatioon hakeutuminen sitä vastoin on tehtävä mahdolliseksi jo 25-vuotiaille.

Teesi 6: Kaikille samat oikeudet perheeseen!

Avioliittolain on oltava sukupuolineutraali. Myös samaa sukupuolta olevien ja eri sukupuolta olevien avoparien kohtelun on oltava yhdenvertaista.

Perheen ulkopuolisen adoption tulee olla mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Lisäksi perheen sisäisen adoption prosessia on kevennettävä ja nopeutettava.

Perheille tarjottavissa palveluissa on nykyistä paremmin huomioitava perheiden monimuotoisuus, esimerkiksi useamman aikuisen perheet ja uusperheet. Eroperheissä kunkin vanhemman oikeus täysipainoiseen vanhemmuuteen on tunnustettava sukupuolesta riippumatta.

Teesi 7: Väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi lisää resursseja!

Väkivallan ja seksuaalisen väkivallan kitkemiseksi tarvitaan asennekasvatusta ruumiillisesta koskemattomuudesta ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

Jokaisessa kunnassa tulee laatia toimenpideohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi.  Kunnan on varmistettava, että matalan kynnyksen tukipalveluita on riittävästi tarjolla niin uhrille kuin väkivallan tekijälle. Lisäksi tulee varmistaa jokaisen mahdollisuus päästä tarvittaessa ensi- tai turvakotiin sukupuolesta riippumatta.

Viranomaiset ja terveydenhuollon henkilökunta on koulutettava kohtaamaan seksuaalista väkivaltaa kokeneet kunnioittavasti ja syyllistämättä. Seksuaalisen väkivallan uhreille on oltava tarjolla tukea ja neuvontaa esimerkiksi auttavan puhelinpalvelun muodossa ympärivuorokautisesti.

Seksirikollisten tuomiota on tarkistettava ylöspäin vastaaman yleistä rangaistuskäytäntöä ottamalla koko lain sallima rangaistusskaala käyttöön.

Teesi 8: Sosiaaliturva on jokaisen oikeus!

Kaikista sosiaalietuuksista tulee poistaa puolison tulojen vaikutus. Taloudellinen riippuvuus toisesta perustoimeentulon osalta eriarvoistaa suhteen osapuolia. Kaikki kumppanuussuhteet eivät myöskään lähtökohtaisesti perustu jaettuun talouteen, eikä yhteiskunnan tule pakottaa suhteita samaan muottiin. Perustulo lopettaa ihmisten luukulta toiselle juoksuttamisen ja takaa jokaiselle yksilölle oman toimeentulon.

Teesi 9: Tasa-arvoa maahantuloon ja maassa elämiseen!

Ihmiskaupan tai parituksen uhriksi joutumisen on oltava peruste turvapaikan saamiselle.  Prostituution harjoittaminen tai epäilys siitä ei saa olla käännytys- tai karkotusperuste. Koska seksityön tekeminen ei ole laitonta, siitä ei pidä rangaista. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen perusteella kotimaassaan vainottujen turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä on välittömästi luovuttava.

Maahanmuuttajille on tarjottava kotimaisten kielten opetusta työmarkkina-asemasta riippumatta ja koulutukseen pääsystä on tehtävä joustavampaa. Nykytilanteessa monet maahanmuuttajat jäävät eri syistä vaille kielten opetusta eivätkä siten saa täysiä mahdollisuuksia kotiutumiseen. Erityisen vakavassa syrjäytymisvaarassa ovat tyypillisesti lasten kanssa kotiin jäävät naiset.

Teesi 10: Tasa-arvoa asevelvollisuuteen!

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä asettaa nuoret miehet epätasa-arvoiseen asemaan koulutuksen tai työelämän aloittamisen suhteen. Se myös ylläpitää miesten moninaista itseilmaisua rajoittavaa ahdasta ja väkivaltaista mieskuvaa. Vaikka aseeton palvelus ja siviilipalvelus on mahdollistettu vaihtoehtoina asepalvelukselle, kohdistuu armeijan käyntiin monia sosiaalisia odotuksia, eikä nuorella välttämättä ole todellista valinnanvapautta. Asevelvollisuusjärjestelmää tulee uudistaa siten, ettei se enää aseta ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan sukupuolen perusteella.