Vasemmistonuorten tekijänoikeus- ja tietoyhteiskuntateesit on julkaistu toukokuussa 2012. Lataa teesit pdf-tiedostona tästä.

Tieto kuuluu kaikille!

Läpi historian inhimillinen ja yhteiskunnallinen kehitys on perustunut jatkuvaan ideoiden vaihtoon, kierrätykseen ja uudelleensoveltamiseen.

Viimeisten vuosikymmenten aikana niin tietoa kuin kulttuuriakin on kaupallistettu ja tuotteistettu tekijänoikeuksien ja patenttien avulla ennennäkemättömällä tavalla. Kiihtyvällä tahdilla aineettomien tuotosten, kuten ideoiden, menetelmien ja taiteellisten teosten, yksityistä omistusoikeutta on laajennettu painottaen suurpääoman etuja teoksen alkuperäisen tekijän oikeuksien suojaamisen kustannuksella.

Internetin synty teki tiedon vapauteen liittyvästä kamppailusta entistä kiihkeämpää. Internet ei tunnusta tiedon ja kulttuurin yksityistä omistamista. Tiedon jakaminen verkossa perustuu tiedon vapaaseen monistamiseen sisällöstä riippumatta.

Vasemmistonuorten mielestä demokratiaan kuuluu jokaisen ihmisen oikeus kulttuuriin, tietoon ja sivistykseen. Siksi tietoa tai kulttuuria ei pidä olla mahdollista omistaa, kuten fyysisiä esineitä, vaan niihin tulee suhtautua yhteisessä omistuksessa olevina julkisina hyödykkeinä. Tiedon ja kulttuurin vapaan tuottamisen, jakamisen, kuluttamisen ja levittämisen kautta taataan kaikille ihmisille tasapuoliset mahdollisuudet kehittyä, jalostaa ideoita ja sivistyä, mikä hyödyttää muitakin.

Selkeät rajat kuluttajien, tuottajien ja välittäjien välillä ovat häviämässä. Internet, vapaat lisenssit ja uudet organisoitumistavat mahdollistavat ihmisille samanaikaisia ja päällekkäisiä rooleja. Sosiaalinen media luo aivan uusia mahdollisuuksia demokratian kehittämiselle ja ihmisten osallisuudelle. Luovan työn tekijöille ja kulttuurin ammattilaisille on kuitenkin turvattava riittävä toimeentulo ja mahdollisuus päättää oman työnsä käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin.

Vasemmistolainen tekijänoikeus- ja tietoyhteiskuntapolitiikka perustuu siihen, että kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus tietoon. Internetiä ja uusia teknologioita tulee hyödyntää siten, että ne lisäävät ihmisten vapautta kehittää uutta.

1. Luovalla työllä tultava toimeen

Kulttuurin tekijöillä on oikeus riittävään toimeentuloon. Nykyisestä tekijänoikeusjärjestelmästä hyötyvät taloudellisesti eniten sen valvojat samalla, kun järjestelmä luo vastakkainasettelua kulttuurin tuottajien ja kuluttajien välille. Tekijänoikeuskorvaukset jakautuvat epäoikeudenmukaisesti ja epätasaisesti suosien suurpääoman etuja pienten toimijoiden kustannuksella. Tekijänoikeuskorvaukset eivät jakaudu oikeudenmukaisesti eri taidemuotojen kesken. Riittävän korkealla perustulolla vakautetaan kulttuurintekijöiden toimeentuloa vaihtelevissa elämäntilanteissa. Kulttuurintuottajien ja freelancereiden neuvotteluasemaa on parannettava. Kotimainen kulttuuri tarvitsee julkista tukea sekä toimivan ja tasavertaisen apurahajärjestelmän. Julkinen tuki on tärkeä kotimarkkinoiden pienuuden takia sekä kotimaisen kulttuurintuotannon säilyttämiseksi.

2. Tekijänoikeusjärjestelmä uusiksi

Tekijänoikeusjärjestelmä on uudistettava vastaamaan nopeaan tiedonsaantiin ja -vaihtoon perustuvaa tietoyhteiskuntaamme. Tekijänoikeuslainsäädäntö koskettaa internetin myötä tavallisia ihmisiä ja heidän arkeaan. Yhden mallin sijaan on luotava eri käytäntöjä luonteeltaan erilaisille teoksille. Oppikirja, elektroniikkapatentti, ohjelmallinen algoritmi, lääketeollisuuden kehittämä molekyyli tai geenisekvenssi eroavat merkittävästi esimerkiksi maalauksesta, sävellysteoksesta, elokuvasta tai sarjakuvasta. Tekijöillä tulee olla oikeudet omiin teoksiinsa, mutta suoja-ajat tulee rajata tekijän elinikään.

3. Sensuuri ei kuulu demokratiaan

Internet on maailman demokraattisin ja laajin kanava tiedon saantiin ja levittämiseen. Siksi sen rajoittaminen on ristiriidassa ihmisten mielipiteenvapauden kanssa. Internetiä tulee puolustaa neutraalina tietoverkkona yksityisten palveluntarjoajien, tekijänoikeuslobbareiden ja valtioiden rajoituspyrkimyksiä vastaan. Tekninen verkkosensuuri sekä urkinta on estettävä. Palvelutarjoajien toteuttama pääsyn estäminen tietyille sivustoille sotii internetin perusolemusta vastaan. Ihmisoikeuksia loukkaavan materiaalin leviämiseen on puututtava rankaisemalla materiaalin tekijöitä.

4. Loppu kohtuuttomille rangaistuksille

Tiedostojen lataamisesta yksityiseen käyttöön ei tule rangaista. Nykyinen lainsäädäntö on vanhentunut ja se kriminalisoi suurimman osan internetin käyttäjistä. Voittoa tavoittelematon tiedostonjako kuuluu internetkulttuuriin eikä sitä ole edes teknisesti mahdollista estää. Lisäksi se ei aiheuta merkittäviä tulonmenetyksiä kulttuuriteollisuudelle, sillä latauspäätökset eivät ole ostopäätöksiä. Tekijänoikeusrikkomuksista säädetyt rangaistukset tulee kohtuullistaa.

5. Data ja softat avoimiksi

Julkisin varoin tuotetun tiedon, kuten korkeakoulujen tutkimustyö ja viranomaisten tuottama tilastot ja paikkatiedot, tulee olla täysin avointa ja saatavilla yksityisyyden suojan puitteissa. Informaation on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä ja sovellettavissa. Julkishallinnon on siirryttävä käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Avoin lähdekoodi tuo säästöjä julkisiin menoihin ja torjuu riippuvuutta suurista monopoliasemassa olevista palvelutarjoajista. Julkishallinnon tietojärjestelmäprojektit on kilpailutettava niin, että pienemmätkin toimijat pystyvät osallistumaan. Julkisen sektorin tulee käyttää Creative Commons -lisenssejä eli tekijänoikeuksista kokonaan tai osittain vapautettua materiaalia.

6. Kansalaisille nettitaitoja

Internet avaa kansalaisille rajattomasti mahdollisuuksia hoitaa asioita, käydä keskustelua ja kehittää uutta. Pääsy internetiin ja riittävät tekniset taidot on nähtävä kansalaisten perusoikeuksina. Peruskoulun suurimpia haasteita on tietoyhteiskunnan kehityksen perässä pysyminen. Kouluissa on panostettava kunnolliseen tietotekniikan opetukseen ja mediakasvatukseen. Viranomaisten tulee varmistaa, että kansalaisilla on mahdollisuus asioida sähköisesti esimerkiksi kirjastoissa. Kaikkien julkisten asiakirjojen tulee löytyä anonymisoituna myös netistä. Kuluttajille suunnattujen ohjelmien tulee olla helppokäyttöisiä. Julkisomisteisissa vuokrataloissa tulee olla maksuton laajakaista sekä ainakin keskustassa, puistoissa ja julkisissa tiloissa maksuton langaton internetyhteys.

7. Perusoikeuksia kunnioitettava myös verkossa

Internet on yksi demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä työkaluja, mutta se mahdollistaa myös ihmisten yksityisyyden suojan loukkaamisen ja ihmisten laittoman valvomisen. Niin julkiset kuin yksityisetkin toimijat pyrkivät keräämään tietoa verkon kautta. Ihmisten urkinnan ja henkilökohtaisten tietojen keräämisen pitää olla mahdollista ainoastaan selkeästi määritellyissä poikkeustilanteissa. Viranomaisten tulee ylläpitää rekistereitä ainoastaan selvästi rajattuja ja perusteltuja tarkoituksia varten. Kirjesalaisuus koskee myös sähköistä viestintää. Palveluiden käyttäjillä tulee olla oikeus hallinnoida itseään koskevia tietoja sekä saada tietää, mitä tietoja heistä kerätään. Työnantajalla ei saa olla oikeutta urkkia työntekijöidensä sähköpostia.

8. Vapaalla tiedolla kohti globaalia oikeudenmukaisuutta

Vapaa tieto on jalkautettava maailman joka kolkkaan. Maailmanlaajuinen vapaa tiedon liikkuvuus edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, kun tieto valjastetaan ihmisten terveyden ja teknisten innovaatioiden edistämiseksi voitontavoittelun sijaan. Lääke- ja biopatentit estävät tällä hetkellä halpojen ja tarpeellisten lääkkeiden kehittämistyötä ja ihmisten mahdollisuutta harjoittaa maataloutta vapaasti. Patentit tulee poistaa ja julkisen vallan suunnata lisää rahoitusta suoraan lääketutkimukseen. Ohjelmistoideapatentteja ei tule sallia.