Termi Selite
6+6+6-malli

Tasa-arvoistava muutosehdotus vanhempainvapaaseen. Mallissa vanhempainvapaasta tehtäisiin yhteensä 18 kuukauden pituinen. Kahden vanhemman perheissä vanhempainvapaa jaettaisiin niin että molemmat vanhemmat olisivat kotona lapsen kanssa kuusi kuukautta ja kolmannen kuuden kuukauden jakson vanhemmat saisivat jakaa tahtonsa mukaan.

aktiivinen eutanasia

aktiivinen armomurha, kuolinapu, jossa potilaan pyynnöstä lääkäri jouduttaa tämän kuolemaa esimerkiksi tappavalla pistoksella. Toistaiseksi Suomessa ehdottomasti kielletty.

ansiosidonnainen päiväraha

työttömyysturva, joka perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon

ansiotulo

tulo, jonka ihminen on ansainnut, vrt. pääomatulo. Ansiotuloa ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet, etuudet kuten työttömyyspäiväraha ja osa elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta.

autonomia

itsemääräämisoikeus.

autoritarismi

yhden henkilön tai eliittiryhmän itsevaltainen hallinto. Demokratian vastakohta.

demokratiakasvatus

demokraattisten vaikutuskeinojen käytön opettaminen

duaalimalli

jako kahteen täysin erilaiseen kokonaisuuteen (tässä toisen asteen koulutuksen duaalimalli jako lukioon ja ammattikouluun)

ekososialismi

poliittinen aate, jossa sosialismi ja vihreä aate yhdistyvät

elinkeinoelämä

esimerkiksi liikkeet ja yritykset

ETYJ

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti (EP) on Euroopan unionin kansanedustuslaitos. Se päättää EU-laeista yhdessä ministerineuvoston kanssa. Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi.

Euroopan unioni

Euroopan unioni (EU) on eurooppalaisten jäsenvaltioiden muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Unioniin voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. 

feminismi

liike, joka tähtää kaikenlaisen syrjinnän ja sorron lopettamiseen. Feminismi ottaa huomioon yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja pyrkii aktiivisesti rikkomaan niitä, jolloin pelkkä juridinen tasa-arvo ei riitä täyttämään feminismin määritelmää.

finanssi-

yhdyssanojen etuliitteenä. Rahoitus- tai talous-.

finanssipolitiikka

valtion harjoittama talouspolitiikka julkisen kulutuksen ja investointien sekä niiden rahoituksen osalta

finanssitransaktio

rahoitusmarkkinoilla käyty kauppa

Fossiiliset energialähteet

Fossiiliset energialähteet ovat polttoaineita, jotka ovat syntyneet muinaisten eliöiden fossiloituessa. Fossiilisia polttoaineita ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, tai hyvin hitaasti uusiutuvia, kuten noin 10 000 vuodessa uusiutuva turve.

globaali kapitalismi

kansainvälisesti markkinaehtoisesti toimiva talousjärjestelmä

halpatyövoimareservi

suuri joukko ihmisiä, jotka paremman puutteessa taistelevat samoista alipalkatuista töistä.

hiilitulli

niistä maista, jotka eivät toteuta päästövähennyksiä tietyn kauppa-alueen markkinoille tuleville tuotteille, asetettava maahantuontimaksu hiilidioksidipäästöjen mukaan. Hiilitulli pyrkii estämään tuotannon siirtäminen pois päästörajoitusten ja hiiliverotuksen piiristä.

hiilivero

vero, joka asetetaan polttoaineille ja muille hiiltä ilmakehään vapauttaville tuotteille. Veron suuruus lasketaan suhteessa tuotteen hiilipäästöihin.

humanitaarinen operaatio

toimi tai toimenpide ihmisten auttamiseksi kriisialueella

hyvinvointikapitalismi

kapitalismin muoto, jossa valtio turvaa työntekijöiden asemaa. Hyvinvointikapitalismille yleistä on julkinen terveydenhuolto, työttömyyskorvaukset, julkiset eläkkeet ja työntekijöiden osallistuminen työehtosopimusten ja palkkojen neuvotteluun.

infrastruktuuri

yhteiskunnan perusrakenteet, kuten tieverkosto tai terveydenhuolto

investointipankki

järjestää arvopapereiden liikkeeseenlaskuja sekä harjoittaa arvopapereiden ja yrityskauppojen välitystä

investointisuoja

yrityksen oikeus haastaa valtio oikeuteen, jos sen uudet säädetyt lait heikentävät yrityksen investointien kannattavuutta

johdannainen

sopimus, jossa osapuolet sopivat tulevasta kaupankäynnistä

joukkokanneoikeus

ryhmäkanneoikeus. Oikeustermi, jossa samassa oikeudenkäynnissä käsitellään suuren joukon yksilöitä samaa tahoa vastaan olevaa identtistä tai lähes identtistä oikeustapausta. Vaikka yksi asianomainen ajaa asiaa oikeudessa, tuomion oikeusvaikutukset ulottuvat kaikkiin ryhmän jäseniin.

julkinen sektori

kansantalouden osa, joka on valtion ja kuntien omistuksessa. Sisältää myös julkiset sosiaaliturvarahastot, kuntayhtymät, liikelaitokset ja valtionyhtiöt.

juridinen sukupuoli

se sukupuoli, joka henkilöllä on virallisissa rekistereissä ja dokumenteissa. Juridinen sukupuoli määritellään syntyessä, eikä vastaa välttämättä henkilön kokemusta sukupuolestaan. Suomessa juridinen sukupuoli voi tällä hetkellä olla ainoastaan mies tai nainen. Sen korjaaminen omaan identiteettiin sopivammaksi on pitkäjänteinen prosessi, joka on saatavilla lähinnä vain korjausprosessia läpikäyville transsukupuolisille.

kansanpankki

esimerkiksi valtion ylläpitämä liikepankin tehtäviä hoitava pankki, joka tarjoaisi kohtuuhintaisia korkoja lainoille ja kantaisi sijoittajan vastuun kansalaisten talletuksista

keinotteluluonteinen sijoitus

sijoitus, joka tehdään vain, jotta saadaan voittoja käymällä kauppaa osakkeista pörssissä.

kolmas sektori

yhdistykset ja järjestöt

kolmas sukupuoli

Kolmas juridinen kategoria ensisijaisesti ihmisille, jotka eivät ole miehiä tai naisia. Mieheksi tai naiseksi syntymässä määritetyn sukupuoli voidaan myöhemmin juridisesti vahvistaa muuksi. Joissain maissa myös vauvoja määritellään syntymässä ns. kolmanteen juridiseen sukupuoleen, mutta usein tämä koskee vain intersukupuolisia vauvoja. Maissa, jotka tunnistavat kolmannen sukupuolen, se on usein määritelty esimerkiksi ”X”, tai ”muu”, eikä siis tarkoita, että henkilöt, joiden juridinen sukupuoli se on, olisivat keskenään samaa sukupuolta.

korruptio

lahjonta, korkeassa asemassa olevan henkilön lahjusten vastaanottaminen

kulttuurisensitiisivyys

tieto ja taito tunnistaa kulttuurien erityispiirteitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan

kulutuskäyttäytyminen

tapa, jolla yksi talousyksikkö kuluttaa omat taloudelliset resurssinsa, esim. miten perhe (talousyksikkö) käyttää perheen tulot (palkat)

kybersodankäynti

verkon välityksellä tai avulla käytävää sodankäyntiä, esimerkiksi tietoliikenteen häirintää.

lannoteintensiivinen

lannoitteiden käyttöön perustuva, paljon lannoitteita käyttävä

liikepankki

Liikepankkien tehtävä on pääasiallisesti kerätä talletuksia ja myöntää lainoja.

liikevaihdon alaraja

tietty euromäärä, johon asti yritys voi tehdä tuloa ilman että se on velvoitettu maksamaan arvonlisäveroa tuotteistaan

liikevaihto

yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tulot ilman arvonlisäveroa

lobbaus

Tapa, jolla erilaiset erityisryhmät, kuten yritykset, yhteisöt, järjestöt tai yksityishenkilöt, pyrkivät epävirallisesti vaikuttamaan päättäjiin.

managerialismi

johtamisvaltaisuus. johtamisen alan laajentaminen ja johtamisen edellytysten lisääminen

mediaanitulo

tietyn talousalueen (esim. valtio) keskimmäisen tulonsaajan tulo

mekaaninen eläkeiän nostaminen

päätös korottaa ikävuotta, jolloin työntekijä voi omasta päätöksestään ilman erikoistilannetta jäädä eläkkeelle

monenkeskeinen

laajan osallistumispohjan, monien yhteistyökumppaneiden yhteinen

normi

yhteiskunnassa sovittu sääntö tai yleisesti hyväksytty ajattelutapa tai käyttäytymismuoto

normikriittisyys

arvosteleva ja arvioiva suhtautumistapa yhteiskunnassa tapahtuviin käyttäytymis- ja toimintamalleihin

OECD-maat

teollisuusmaiden yhteisö (The Organisation for Economic Co-operation and Development), joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja jossa on nyt vuonna 2015 34 jäsenmaata

Oikeusvaltioperiaate

Periaate, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Oikeusvaltioperiaatteesta ja siihen olennaisesti liittyvästä hallinnon lainalaisuuden periaatteesta säädetään perustuslaissa.

 

osake

osuus osakeyhtiöstä

ostopalvelu

Kunnilla on lakisääteinen velvoite tarjota asukkailleen tietyt palvelut. Ostopalvelu tarkoittaa, että kunta ostaa jonkun näistä palveluista kunnan ulkopuoliselta taholta, useimmiten yksityiseltä yritykseltä.

osuuskunta

yhtiömuoto, jossa omistajia ja päätösvallan käyttäjiä ovat sen jäsenet. Osuuskunnan tarkoituksena on tyydyttää jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita ja tavoitteita yhteisesti omistetun ja demokraattisesti hallinnoidun yrityksen avulla.

pääomatulo

kaikki tulo, jota varallisuus kerryttää: omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto. vrt. ansiotulo.

palestiinalaispakolaisten paluuoikeus

palestiinalaisten pakolaisten oikeus palata takaisin Palestiinan alueelle

paperiton siirtolainen

henkilö, jolla ei ole laillista oikeutta oleskella valtion alueella. Paperittomuuteen johtaa esimerkiksi vanhan oleskeluluvan umpeutuminen, kielteisen oleskelupapäätöksen saaminen tai viisumin umpeutuminen. Joissain tapauksissa henkilö ei ole maahan saavuttuaan hakenut oleskelulupaa tai turvapaikkaa ollenkaan, jolloin henkilö on myös paperiton. Suomessa paperittomat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, sillä paperittomien toimintamahdollisuuksia on olennaisesti rajoitettu.

patriarkaalinen

miesten hallitsema tai määrittelemä

perustulo

kansalaispalkka. Sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille pysyvästi maassa asuville maksetaan automaattisesti ja ehdoitta veroton ja kuukausittainen raha.

prekarisaatio

yhteiskunnassa tapahtuva muutos, jonka myötä työelämä ja työura muuttuvat epäsäännöllisemmiksi ja rikkonaisemmiksi

prosenttiperiaate

taiteen tukemisen projekti, jossa rakennuskustannuksista noin yksi prosentti käytetään taiteeseen esim. hankkimalla taidetta tiloihin. Prosenttiperiaatteeseen osallistuu sekä kuntia että yksityisiä rakennuttajia.

punavihreys

liike tai poliittinen näkemys, jossa vihreys ja vasemmistolaisuus muodostavat toisistaan irrottamattoman kokonaisuuden. Punavihreyden ytimessä on talouden rakenteiden demokratisoiminen, ympäristön kestokyvyyn ja moninaisuuden turvaaminen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

rahoitusmarkkinavero

osakkeiden, joukkovelkakirjojen ym. ostosta ja myynnistä maksettava vero

ratifiointi

sopimuksen lopullinen hyväksyminen ja täytäntöönpano

reaalisosialismi

käytännössä toteutettu sosialismi. Käytetään kuvaamaan Neuvostoliitossa vallinnutta talous- ja yhteiskuntajärjestelmää.

Rojavan alue

kurdien hallinnoima alue Turkin, Syyrian ja Irakin alueella

Schengenin sopimus

Schengenin sopimus säätelee ihmisten liikkuvuutta rajojen yli sopijamaiden välillä. Sopimusta soveltavat valtiot muodostavat niin sanotun Schengen-alueen, jolla on yhteinen rajavalvonta ja jonka sisällä ihmisten liikkuminen tapahtuu ilman järjestelmällisiä tarkastuksia.

sitova kansanäänestys

kansanäänestys, jonka lopputulos sitoo lainsäätäjiä. Vastakohta nykylainsäädännön neuvoa-antavalle kansanäänestykselle, missä eduskunta joko hyväksyy tai hylkää kansanäänestyksen tuloksen.

siviilikriisihallinta

toimet, joilla pyritään vakauttamaan maailman konfliktialueita. Esimerkiksi poliisitoimen, oikeusviranomaisten ja syyttäjälaitoksen, rajaturvallisuuden, tullihallinnon, vankeinhoitosektorin ja muun hallinnon kehittäminen tai laaja kohdemaan turvallisuussektorin uudistaminen

solidaarisuus

yhteisvastuullisuus, yhteenkuuluvuuden tunne ja myötämielisyys kanssaihmisiä kohtaan

sosiaalinen luotto

kunnan myöntämä laina henkilölle, joka ei pienituloisuutensa tai vähävaraisuutensa vuoksi saa kohtuuhintaista lainaa pankista. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä ylivelkaantumista ja taloudellista syrjäytymistä. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen kokonaisjärjestelyyn tai pieniin hankintoihin.

sosiaaliturvan perusetuudet

mm. opintotuki, toimeentulotuki, peruspäiväraha

sosialismi

taloudellista sekä poliittista tasa-arvoa tavoitteleva aatesuuntaus ja yhteiskuntajärjestelmä. Sosialistinen talousjärjestelmä pohjaa tuotantovälineiden yhteisomistukseen sekä yhteisen varallisuuden jakamiseen yhteiskunnassa vastakohtana varallisuutta harvojen käsiin keskittävälle kapitalistiselle järjestelmälle.

spekulatiivinen riskisijoitus

laskelmoiva, keinotteleva ja suuriin riskeihin perustuva sijoitustapa

starttiraha

tuki, jonka julkinen taho antaa aloittelevalle yrittäjälle yrityksen perustamista varten

sukupuolisensitiivisyys

kulttuurin tuottaman sukupuolen havainnointi ja sen kriittinen tarkastelu. Sukupuolisensitiivinen kasvatus ottaa erityisesti huomioon sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat ja pyrkii eroon niistä.

suora demokratia

kansanvaltainen järjestelmä tai menettely, missä päätöksenteon kohteet osallistuvat sitovasti päätöksentekoon ilman edustajia tai muita välikäsiä.

taloudellinen pakote

talouspakote. Jonkun maan talouteen suunnattu toimi, jotta saataisiin kohdemaa lopettamaan tietty toiminta. Esimerkiksi maidenväliset vienti- ja tuontirajoitukset.

tasauspaikkajärjestelmä

vaalituloksen laskentaan käytetty järjestelmä, jossa osa paikoista jaetaan vaalipiireissä, osa taas sen mukaan, kuinka paljon puolueet ovat saaneet ääniä koko maassa. Käytössä esim. muissa Pohjoismaissa.

tekijänoikeus

taiteilijan, muusikon, kirjailijan ym. lakisääteinen oikeus omaan teokseensa.

tietoyhteiskunta

informaatioyhteiskunta, yhteiskuntamalli, jossa tiedon tuottaminen, jakaminen ja käsittely on merkittävässä osassa taloutta, politiikkaa, kulttuuria ja sosiaalista kanssakäymistä. Teknologia on tietoyhteiskunnan edellytys.

tulopoliittinen kokonaisratkaisu

hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välinen sopimus työehdoista ja palkoista

työsuhteiden ketjuttaminen

työnantaja tarjoaa työntekijälle useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia vakituisen työsopimuksen sijaan

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuva energia saadaan uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvista lähteistä saatavaksi energiaksi määritellään muun muassa aurinko-, tuuli-, vesi-, aalto- ja vuorovesienergia.

uuskolonialistinen

länsimaiden ja länsimaisten yritysten harjoittama kehitysmaiden taloudellinen hyväksikäyttö, kuten luonnonvarojen tai työvoiman riisto

uusliberalismi

talousaate, jonka mukaan yksityisomistus, vapaat markkinat ja vapaa kauppa edistää parhaiten ihmisten hyvinvointia

valmiusvelvollisuusjärjestelmä

maanpuolus­tuk­sen strategia. vrt. yleinen asevelvollisuus. Valmiusvelvollisuusjärjestelmä koskisi kaikkia sukupuolia ja siinä säilytettäisiin kutsuntamenettely. Rauhan aikana asepalvelukseen pääsisi vapaaehtoispohjalta. Valtaosa ikäluokista määrättäisiin valmiusvelvollisiksi valmiusreserviin ennalta määrättyjä sodanajan tehtäviä varten.

vastikkeellinen perusturva

osallistava sosiaaliturva. Kansalaisen vaaditaan tekevän jotain, jotta tämä on oikeutettu valtion toimeentulotukiin, useimmiten erityisesti työttömyyskorvaukseen.

velkavetoisuus

taloudellinen tilanne, jossa yksilö, yhtiö tai valtio rahoittaa toimintansa tai investointinsa pääasiassa velkarahalla

velkojen uudelleenjärjestely

tapa, jolla pyritään saamaan ylivelkaantunut valtio, yritys tai yksityishenkilö ohjattua kestävämmälle pohjalle velkojen kanssa. Tämä tapahtuu esimerkiksi velkojen laina-aikaa pidentämällä, tai antamalla velkoja anteeksi.

verokilpailu

valtioiden välistä kilpailua matalimmasta veroprosentista, jolla houkutellaan mm. rikkaita yksityishenkilöitä tai yrityksiä muuttamaan maahan

ydinaseriisunta

vähittäinen, kokonainen luopuminen ydinaseista

yhdistelmätutkinto

toisen koulutusasteen suorittaminen niin, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti useamman kuin yhden tutkinnon (ammatillisen tutkinnon rinnalla lukio ja/tai ylioppilastutkinto, lukion ja ylioppilastutkinnon rinnalla ammatillinen perustutkinto tai kaksi ammatillista perustutkintoa rinnakkain)

yritysten maakohtainen kirjanpito

talousraportoinnin muoto, jossa yritykset velvoitetaan julkaisemaan maakohtaisesti tiedot muun muassa siitä missä maissa ja millä nimillä yritys toimii, myyntiluvut ja tiedot työvoimasta kussakin maassa sekä kuinka paljon veroja ja muita maksuja yritys maksaa. Maakohtaisen kirjanpidon tavoite on lisätä yritystoiminnan avoimuutta ja ehkäistä yritysten harjoittamaa veronkiertoa.