Termi Selite
6+6+6-malli

Tasa-arvoistava muutosehdotus vanhempainvapaaseen. Mallissa vanhempainvapaasta tehtäisiin yhteensä 18 kuukauden pituinen. Kahden vanhemman perheissä vanhempainvapaa jaettaisiin niin että molemmat vanhemmat olisivat kotona lapsen kanssa kuusi kuukautta ja kolmannen kuuden kuukauden jakson vanhemmat saisivat jakaa tahtonsa mukaan.

Aktiivinen eutanasia

aktiivinen armomurha, kuolinapu, jossa potilaan pyynnöstä lääkäri jouduttaa tämän kuolemaa esimerkiksi tappavalla pistoksella. Toistaiseksi Suomessa ehdottomasti kielletty.

Alustatalous

Digitaalisia alustoja hyödyntävää taloudellista toimintaa, esim. Foodora, Airbnb, Uber.

Anneksointi

Alueen liittäminen väkivaltaisesti toisen valtion alueeseen.

Ansiotulo

Tulo, jonka ihminen on ansainnut, vrt. pääomatulo. Ansiotuloa ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet, etuudet kuten työttömyyspäiväraha ja osa elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta.

Automatisaatio

Ihmisten tekemän työn korvaaminen esimerkiksi koneilla ja ohjelmistoilla.

Autonomia

itsemääräämisoikeus.

Autoritaarinen

Vahvaa, keskitettyä vallankäyttöä ja poliittisen vapauden rajoittamista. 

Blokkerihoito

Hormonihoito, joka lykkää murrosiän alkamista ja estää syntymässä määritellylle sukupuolelle ominaisten piirteiden kehittymistä.

Bruttokansantuote

Kaikkien maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo yhden vuoden aikana.

Demokratiakasvatus

Demokraattisten vaikutuskeinojen käytön opettaminen.

Digitalisaatio

Digitaalisen tietotekniikan yleistyminen arkielämässä, esim. kännykällä tehty työaikaseuranta.

Duaalimalli

Jako kahteen täysin erilaiseen kokonaisuuteen (tässä toisen asteen koulutuksen duaalimalli jako lukioon ja ammattikouluun).

Dualismi

Kaksijakoisuus.

Edustuksellinen päätöksenteko

Äänestäjät valitsevat joukostaan edustajia, joilla on valta tehdä päätöksiä heidän puolestaan.

Ekososialismi

Ekososialismi pyrkii yhtäaikaisesti kahteen tavoitteeseen: 1) taloudelliseen siirtymään kohti demokrattisempaa järjestelmää sekä 2) luontosuhteemme muuttamiseen ekologisemmaksi, eli ympäristön kantokyvyn sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Ekologinen sosialismi peräänkuuluttaa, että kapitalistisen talouden vaikutuksia ei voida irtikytkeä ympäristohaitoista ja ilmaston lämpenemisestä. Ekologisen kriisin aikakaudella talouden rakenteiden demokratisointi ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen ovat hyvin keskeinen osa siirtymää kohti kestävämpää talousjärjestelmää. Ekososialismin päämärämä on luoda yhteiskunta, joka ei keskity tavaran tuotannon jatkuvaan kasvattamiseen, vaan pyrkii parantamaan ihmisten elämää laadullisesti. Katso myös termi sosialismi ja kapitalismi.

Elinkeinoelämä

Esimerkiksi liikkeet ja yritykset.

Etätyö

Kiinteän työpisteen ulkopuolella, esim. kotoa käsin, tehtyä työtä.

Eurokriisi 2010

Euroalueen velkakriisi, jolloin euro  ajautui syvään kriisiin. Taustasyitä mm. vuoden 2008 finanssikriisi, Kreikan velkakriisi.

Euroopan komissio

Tekee lainsäädäntöesityksiä ja valvoo lainsäädännön soveltamista sekä vastaa EU:n toimintapolitiikkojen ja talousarvion täytäntöönpanosta. Komission jäseninä on 1 jäsen kustakin EU-maasta.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti (EP) on Euroopan unionin kansanedustuslaitos. Se päättää EU-laeista yhdessä ministerineuvoston kanssa. Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi.

Euroopan unioni

Euroopan unioni (EU) on eurooppalaisten jäsenvaltioiden muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Unioniin voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. 

Feminismi

Liike, joka tähtää kaikenlaisen syrjinnän ja sorron lopettamiseen. Feminismi ottaa huomioon yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja pyrkii aktiivisesti rikkomaan niitä, jolloin pelkkä juridinen tasa-arvo ei riitä täyttämään feminismin määritelmää.

Finanssi-

Yhdyssanojen etuliitteenä. Rahoitus- tai talous-.

Finanssikriisi 2008

Yhdysvalloista lähtenyt maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituskriisi.

Finanssipolitiikka

Valtion harjoittama talouspolitiikka julkisen kulutuksen ja investointien sekä niiden rahoituksen osalta.

Finanssitransaktio

Rahoitusmarkkinoilla käyty kauppa.

Fossiilikapitalismi

Fossiilisten polttoaineiden varaan rakentuva jatkuvaan kasvuun ja pääomien kasautumiseen perustuva talousjärjestelmä. Katso myös termi kapitalismi.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet muinaisten eliöiden fossiloituessa. Fossiilisia polttoaineita ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, tai hyvin hitaasti uusiutuvia, kuten noin 10 000 vuodessa uusiutuva turve.

Globaali kapitalismi

Kansainvälisesti markkinaehtoisesti toimiva talousjärjestelmä. Katso myös termi kapitalismi.

Globaalit rahoitusmarkkinat

eli finanssimarkkinat. Markkinat, joissa myydään rahaa. Rahoitusmarkkinoilla korko tarkoittaa rahan hintaa.

Halpatyövoimareservi

Suuri joukko ihmisiä, jotka paremman puutteessa taistelevat samoista alipalkatuista töistä.

Hiilinielu

Hiilidioksidia ilmakehästä sitova asia. Esimerkiksi kasvit toimivat hiilinieluna niin kauan kun kasvavat.

Hiiliriski

Riskit, joita aiheutuu yritysten, valtioiden tai kaupunkien toiminnalle tai varallisuudelle ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi. Kiertotalouden toimenpiteet pienentävät hiiliriskiä.

Hiilitulli

Niistä maista, jotka eivät toteuta päästövähennyksiä tietyn kauppa-alueen markkinoille tuleville tuotteille, asetettava maahantuontimaksu hiilidioksidipäästöjen mukaan. Hiilitulli pyrkii estämään tuotannon siirtäminen pois päästörajoitusten ja hiiliverotuksen piiristä.

ILO169-sopimus

YK:n laatima alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus, jonka tarkoituksena on turvata näiden kansojen yhdenvertainen kohtelu muihin väestöryhmiin nähden sekä estää näiden kansojen kulttuurien ja kielten kuoleminen. Suomessa sopimus koskee saamelaisia. Suomi ei ole ratifioinut sopimusta.

Inflaatio

Taloustieteellinen käsite, jolla tarkoitetaan ostovoiman heikentymistä sekä siitä aiheutuvaa hintojen nousua.

Informaatiovaikuttaminen

Julkiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttaminen tietoa levittämällä. Vaikuttamiskeinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja painostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö.

Infrastruktuuri

Yhteiskunnan perusrakenteet, kuten tieverkosto tai terveydenhuolto.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

Investointipankki

Järjestää arvopapereiden liikkeeseenlaskuja sekä harjoittaa arvopapereiden ja yrityskauppojen välitystä.

Investointisuoja

Yrityksen oikeus haastaa valtio oikeuteen, jos sen uudet säädetyt lait heikentävät yrityksen investointien kannattavuutta.

Joukkokanneoikeus

Ryhmäkanneoikeus. Oikeustermi, jossa samassa oikeudenkäynnissä käsitellään suuren joukon yksilöitä samaa tahoa vastaan olevaa identtistä tai lähes identtistä oikeustapausta. Vaikka yksi asianomainen ajaa asiaa oikeudessa, tuomion oikeusvaikutukset ulottuvat kaikkiin ryhmän jäseniin.

Julkinen sektori

Kansantalouden osa, joka on valtion ja kuntien omistuksessa. Sisältää myös julkiset sosiaaliturvarahastot, kuntayhtymät, liikelaitokset ja valtionyhtiöt.

Juridinen sukupuoli

Se sukupuoli, joka henkilöllä on virallisissa rekistereissä ja dokumenteissa. Juridinen sukupuoli määritellään syntyessä, eikä vastaa välttämättä henkilön kokemusta sukupuolestaan. Suomessa juridinen sukupuoli voi tällä hetkellä olla ainoastaan mies tai nainen.

Kaksiportainen aluehallintomalli

Kunnat ja maakunnat. Alueellista päätöksentekoa siirretään kahdelle asteelle, jolloin esimerkiksi terveyspalveluista päättää maakunnat.

Kansalaistottelemattomuus

Rauhanomainen poliittisen protestin muoto, jossa kieltäydytään noudattamasta epäoikeudenmukaisena pidettyä lakia tai tietoisesti rikotaan lakia, esim. talonvaltaus, totaalikieltäytyminen.

Kansanpankki

Esimerkiksi valtion ylläpitämä liikepankin tehtäviä hoitava pankki, joka tarjoaisi kohtuuhintaisia korkoja lainoille ja kantaisi sijoittajan vastuun kansalaisten talletuksista.

Kapitalismi

Kapitalismi on talousjärjestelmä, joka perustuu omistusoikeuteen, markkinatalouteen ja pääoman kasaamiseen markkinoilla. Kapitalismille tunnuksenomaista on tuotannon eli yritysten yksityisomistus. Omistusoikeus tarkoittaa valtaa päättää omistettavasta asiasta. Yksityisomistus puolestaan kasaa päätäntävaltaa tuotannon järjestämisestä yksittäisille henkilöille tai yrityksille, eli omistavalle luokalle.

Kapitalismissa omistavan luokan päätöksiä ohjaa voitontavoittelun logiikka, eli pääoman kasaaminen markkinoilla. Voitontavoittelu johtaa kilpailuun markkinatoimijoiden välillä, mikä ilmenee pääasiassa hintakilpailuna. Voitontavoittelu arvottuu kapitalismissa muiden arvojen, kuten ekologisuuden ja eettisyyden, edelle.Tästä johtuen kapitalismilla on voimakas taipumus riistää ihmisiä, eläimiä ja luontoa. Omistava luokka pyrkii ajamaan etujaan, eli turvaamaan omistuksensa ja voittonsa. Koska kapitalistisessa järjestelmässä tämä tarkoittaa toiminnan kannattavuuden arvottamista muiden arvojen edelle, kilpailu johtaa väistämättä tuotannontekijöiden tehostamiseen, eli heikennyksiin ja riistoon. Tuotannontekijöitä ovat työvoima, tuotantolaitteet ja luonnon resurssit.

Työväenluokkaan kuuluvat muut kuin omistavaan luokkaan kuuluvat henkilöt. Tästä kumpuaa kapitalismin keskeisin valtarakenne, eli työväenluokan ja omistavan luokan ristiriita. Ristiriita johtaa kasvaviin tulo- ja varallisuuseroihin ja siten taloudellisen vallan keskittymiseen. Voitontavoittelun logiikka on myös yhä pahenevan ympärisökriisin taustalla. Katso myös termit sosialismi, fossiilikapitalismi ja globaali kapitalismi

Kehitysyhteistyö

Julkisista varoista annettavaa tukea tai lainaa, jonka tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia kehitysmaissa.

Kulttuurisensitiisivyys

Tieto ja taito tunnistaa kulttuurien erityispiirteitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan.

Kybersodankäynti

Verkon välityksellä tai avulla käytävää sodankäyntiä, esimerkiksi tietoliikenteen häirintää.

Lääketieteellinen korjausprosessi

Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Lääketieteellisiä korjausprosesseja ovat esimerkiksi hormonihoidot ja kirurgiset toimenpiteet.

Lannoteintensiivinen

Lannoitteiden käyttöön perustuva, paljon lannoitteita käyttävä.

Liikevaihdon alaraja

Tietty euromäärä, johon asti yritys voi tehdä tuloa ilman että se on velvoitettu maksamaan arvonlisäveroa tuotteistaan.

Liikevaihto

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tulot ilman arvonlisäveroa.

Lobbaus

Tapa, jolla erilaiset erityisryhmät, kuten yritykset, yhteisöt, järjestöt tai yksityishenkilöt, pyrkivät epävirallisesti vaikuttamaan päättäjiin.

Managerialismi

Johtamisvaltaisuus. Johtamisen alan laajentaminen ja johtamisen edellytysten lisääminen.

Mekaaninen eläkeiän nostaminen

Päätös korottaa ikävuotta, jolloin työntekijä voi omasta päätöksestään ilman erikoistilannetta jäädä eläkkeelle.

NATO

Pohjois-Atlantin liitto, Yhdysvaltojen johtama poliittinen ja sotilaallinen liittouma.

Normi

Yhteiskunnassa sovittu sääntö tai yleisesti hyväksytty ajattelutapa tai käyttäytymismuoto.

Normikriittisyys

Arvosteleva ja arvioiva suhtautumistapa yhteiskunnassa tapahtuviin käyttäytymis- ja toimintamalleihin.

Osuuskunta

Yhtiömuoto, jossa omistajia ja päätösvallan käyttäjiä ovat sen jäsenet. Osuuskunnan tarkoituksena on tyydyttää jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita ja tavoitteita yhteisesti omistetun ja demokraattisesti hallinnoidun yrityksen avulla.

Pääoma

Taloustieteellinen käsite, joka käsittää kaikkia ei-inhimillisiä varoja joita voi omistaa ja vaihtaa markkinoilla, esim. maa, rakennukset, patentit, osakkeet.

Pääomatulo

Kaikki tulo, jota varallisuus kerryttää: omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto. vrt. ansiotulo.

Paikallishallinto

Paikallisten asioiden hoitaja. Kunta.

Pakkoyrittäjyys

Yrittäjyyteen joutuminen esimerkiksi työttömyyden kautta, vaikka henkilö ei haluaisi yrittäjäksi.

Palestiinalaispakolaisten paluuoikeus

Palestiinalaisten pakolaisten oikeus palata takaisin Palestiinan alueelle.

Paperiton

Henkilö, jolla ei ole laillista oikeutta oleskella valtion alueella. Paperittomuuteen johtaa esimerkiksi vanhan oleskeluluvan umpeutuminen, kielteisen oleskelupapäätöksen saaminen tai viisumin umpeutuminen. Joissain tapauksissa henkilö ei ole maahan saavuttuaan hakenut oleskelulupaa tai turvapaikkaa ollenkaan, jolloin henkilö on myös paperiton.

Patriarkaalinen

Miesten hallitsema tai määrittelemä.

Perustulo

Kansalaispalkka. Sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille pysyvästi maassa asuville maksetaan automaattisesti ja ehdoitta veroton ja kuukausittainen raha.

Progressiivinen verotus

Progressiivisessa verotuksessa veroprosentti nousee verotettavan rahasumman kasvaessa.

Ratifiointi

Sopimuksen lopullinen hyväksyminen ja täytäntöönpano.

Robotisaatio

Ihmisten tekemän työn korvaaminen roboteilla, automatisaation yksi muoto.

Rodullistettu

Rodullistettu ihminen on henkilö, johon rodullistaminen kohdistuu. Rodullistaminen tarkoittaa sosiaalista prosessia, jossa valta-asemassa olevat yhdistävät yksilöön tai ihmisryhmään ennakkoluuloja etnisen taustan, uskonnon ja/tai ihonvärin perusteella.

Schengenin sopimus

Schengenin sopimus säätelee ihmisten liikkuvuutta rajojen yli sopijamaiden välillä. Sopimusta soveltavat valtiot muodostavat niin sanotun Schengen-alueen, jolla on yhteinen rajavalvonta ja jonka sisällä ihmisten liikkuminen tapahtuu ilman järjestelmällisiä tarkastuksia.

Sitova kansanäänestys

Kansanäänestys, jonka lopputulos sitoo lainsäätäjiä. Vastakohta nykylainsäädännön neuvoa-antavalle kansanäänestykselle, missä eduskunta joko hyväksyy tai hylkää kansanäänestyksen tuloksen.

Siviilikriisihallinta

Toimet, joilla pyritään vakauttamaan maailman konfliktialueita. Esimerkiksi poliisitoimen, oikeusviranomaisten ja syyttäjälaitoksen, rajaturvallisuuden, tullihallinnon, vankeinhoitosektorin ja muun hallinnon kehittäminen tai laaja kohdemaan turvallisuussektorin uudistaminen.

Solidaarisuus

Yhteisvastuullisuus, yhteenkuuluvuuden tunne ja myötämielisyys kanssaihmisiä kohtaan.

Sosiaalinen luototus

Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Sosialismi

Sosialismi on talousjärjestelmä, mikä pohjautuu yhteisomistukseen sekä demokraattiseen päätöksentekoon talouden järjestämisestä. Sosialistinen yhteiskunta tavoittelee varallisuuden uudelleenjakamista sekä aidosti demokraattista kansanvaltaa (rahavallan ylitse) yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Sosialistisesti järjestetty talous voi pohjautua työnjakoon, eli markkinoiden hyödyntämiseen tarpeiden täyttämisessä, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Tuotanto on mahdollista järjestää kansalaisten arvojen ja tarpeiden pohjalta, sillä päätäntävalta talouden järjestämisestä on demokratisoitu. Voitontavoittelun logiikka ei siis määrää taloutta, vaan palvelut ja hyödykkeet tuotetaan kansalaisten toiveiden pohjalta. Valtion rooli nähdään yhteiskunnalle tärkeänä ja siirtymä kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää järjestelmää vaatii yhteistä koordinointia. Sosialistinen yhteiskunta on luokista vapaa. Katso myös termi kapitalismi.

Spekulatiivinen riskisijoitus

Laskelmoiva, keinotteleva ja suuriin riskeihin perustuva sijoitustapa.

Starttiraha

Tuki, jonka julkinen taho antaa aloittelevalle yrittäjälle yrityksen perustamista varten.

Sukupuoli-identiteetti

Yksilön kokemus omasta sukupuolestaan. 

Sukupuolisensitiivisyys

Kulttuurin tuottaman sukupuolen havainnointi ja sen kriittinen tarkastelu. Sukupuolisensitiivinen kasvatus ottaa erityisesti huomioon sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat ja pyrkii eroon niistä.

Suora toiminta

Mielenosoitukset, kansalaistottelemattomuus, lakot yms. yksilöiden tai ryhmien järjestämä toiminta, jolla tavoitellaan poliittisia, taloudellisia tai yhteiskunnalllisia päämääriä.

Talousjärjestelmän demokratisointi

Demokraattisen päätöksenteon ulottaminen talouden vaikutusalueelle. Talouden halutaan olla olevan osa politiikkaa, eikä sanelevan reunaehtoja politiikalle. 

Talouskuri

Politiikkaa, jossa erilaisilla talouspoliittisilla toimilla pyritään vähentämään valtiontalouden budjetin alijäämää, esim. julkisista palveluista leikkaaminen, verojen korotus.

Tasauspaikkajärjestelmä

Vaalituloksen laskentaan käytetty järjestelmä, jossa osa paikoista jaetaan vaalipiireissä, osa taas sen mukaan, kuinka paljon puolueet ovat saaneet ääniä koko maassa. Käytössä esim. muissa Pohjoismaissa.

Tekijänoikeus

Taiteilijan, muusikon, kirjailijan ym. lakisääteinen oikeus omaan teokseensa.

Tietoliikenneinfrastruktuuri

Internet- ja puhelinverkot.

Tietoyhteiskunta

Informaatioyhteiskunta, yhteiskuntamalli, jossa tiedon tuottaminen, jakaminen ja käsittely on merkittävässä osassa taloutta, politiikkaa, kulttuuria ja sosiaalista kanssakäymistä. Teknologia on tietoyhteiskunnan edellytys.

Trans

Sanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen odotusten mukainen. 

Tuotantoväline

Taloustieteellinen käsite, jolla tarkoitetaan välineitä joilla voidaan valmistaa hyödykkeitä.

Turvapaikanhakija

Ulkomaalainen, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus.

Työosuuskunta

Osuukunta, jonka tarkoituksena on tarjota työtä jäsenilleen.

Työsuhteiden ketjuttaminen

Työnantaja tarjoaa työntekijälle useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia vakituisen työsopimuksen sijaan.

Työtaistelu

Työntekijöiden painostustoimi työnantajaa/ -ia kohtaan, esim. lakko, ulosmarssi tai mielenilmaus.

Työväenliike

Työläisten elinoloja puolustamista ja parantamista korostava liike. Jakautunut poliittiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen (puolueet ja ammattiyhdistysliike).

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuva energia saadaan uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvista lähteistä saatavaksi energiaksi määritellään muun muassa aurinko-, tuuli-, vesi-, aalto- ja vuorovesienergia.

valmiusvelvollisuusjärjestelmä

maanpuolus­tuk­sen strategia. vrt. yleinen asevelvollisuus. Valmiusvelvollisuusjärjestelmä koskisi kaikkia sukupuolia ja siinä säilytettäisiin kutsuntamenettely. Rauhan aikana asepalvelukseen pääsisi vapaaehtoispohjalta. Valtaosa ikäluokista määrättäisiin valmiusvelvollisiksi valmiusreserviin ennalta määrättyjä sodanajan tehtäviä varten.

Verokilpailu

Valtioiden välistä kilpailua matalimmasta veroprosentista, jolla houkutellaan mm. rikkaita yksityishenkilöitä tai yrityksiä muuttamaan maahan.

Ydinaseriisunta

Vähittäinen, kokonainen luopuminen ydinaseista.

Yhdistelmätutkinto

Toisen koulutusasteen suorittaminen niin, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti useamman kuin yhden tutkinnon (ammatillisen tutkinnon rinnalla lukio ja/tai ylioppilastutkinto, lukion ja ylioppilastutkinnon rinnalla ammatillinen perustutkinto tai kaksi ammatillista perustutkintoa rinnakkain).

Yksimielisyysperiaate

Jokaisella päätöksentekoon osallistuvalla on veto-oikeus, jolla voi estää päätöksen syntymisen tai voimaantulon.