Enemmistö ihmisistä on työläisiä eli ihmisiä, joilla ilman sosiaaliturvaa olisi työnteon pakko. Miksemme siis ole vallassa? Jos edustamme enemmistöä, miksemme kulje voitosta voittoon? Kysymys kuuluukin — edustammeko enemmistöä? Edustavatko Vasemmistonuoret tässä maassa eläviä nuoria työläisiä eli opiskelijoita, työntekijöitä ja muita nuoria, jotka eivät elä omaisuudesta saamillaan tuloilla. Vastaus kuuluu: osittain. Vastaus ei riitä.

Poliittisilla joukkoliikkeillä on taipumus muuttua ajassa itseohjautuviksi. Vasemmistonuoret eivät ikävä kyllä ole säästyneet tältä. Mennyt toiminta selittää herkästi nykyistä, aiemmat aatteet nykyisiä näkemyksiä. On ”oikeita” politiikka-aiheita ja asioita, joita ei koeta järjestössä merkittäviksi. Meillä on ”oikea” tapa tehdä politiikkaa, ”oikeat” koreografiat ja askelmerkit, joita noudatetaan. Tämän vastinparina on asioita, tapoja ja sanontoja, joita vierastamme. Tiedämme, mikä on meistä tärkeää, mutta pitävätkö muut samoja asioita yhtä tärkeinä kuin me?

Järjestötyön huonona puolena on sanotun ohella se, että mukaan pääsy edellyttää tiettyjen sisältöjen opettelua, järjestöön kasvua. Tämä taas herkästi johtaa aiempien aiheiden kierrätykseen ja siihen, että liikkeen yhteys sen oletettuihin kannattajiin ja puolestapuhuttaviin heikentyy. Kun opimme järjestön tavoille, ehtii maailma ympärillämme jo muuttua. Keiden puolesta oikein puhummekaan, kun puolustamme joitain ihmisiä? Tunnemmeko heidät? Puolustammeko mielikuvia?

Tulee tietää muista, mitä emme tiedä. On ymmärrettävä, ettei vasemmistolaisen politiikan lähtökohtana voi olla vasemmistolaisuus ja sen tutut aihepiirit, vaan työväenluokkaisten ihmisten tarpeet. Vaikka nämä asiat käyvätkin monesti yksiin, ei liikkeemme seuraa kovin tarkasti työväenluokkaisten ihmisten tilaa ympärillämme. Olemassa oleviin tarpeisiin tulee vastata, vaikka niitä ei olisikaan muotoiltu meille tutuin sanankääntein — ja vaikka ne alkuun tuntuisivat vierailta, jopa luotaantyöntäviltä. Emme voi torjua ihmisiä sillä perusteella, että he eivät ajattele ja puhu kuin me.

Vasemmistonuoret on poliittinen nuorisojärjestö, joka edustaa Suomessa asuvaa työväenluokkaa ja siihen kuuluvia nuoria. Emme kuitenkaan ole olleet kovin hyviä tämän luokan tavoittamisessa kuin joiltakin osin. On aloja ja ryhmiä, joiden parissa vasemmistolaisuus on ollut luontevaa, mutta yhä suurempi osa heistä, joita väitämme edustavamme, eivät samaistu vasemmistoon. He ovat niitä, joita emme tunne. He ovat niitä, joille meidän pitäisi tehdä politiikkaa.

Vasemmistonuorilla on oltava välittömämpi yhteys työväestöön. Politiikan aihealueet tulee nostaa nuorilta itseltään. Yhteydenpitoa tulee toteuttaa kyselyin ja yhteistyöllä erilaisten nuorisotyön järjestöjen kanssa. On oltava paikalla siellä, missä ihmiset eivät itse nouse esille tai tule edustetuiksi oikein. Nuorista kertovaa tutkimustietoa on opiskeltava ja käsityksemme nuorten tarpeista ja toiveista on oltava todenmukainen. Samalla, kun nykyistä välittömämpi yhteydenpito vahvistaa tietämystämme siitä, mikä ihmisiä huolestuttaa, voi se parantaa vasemmistoa kohtaan tunnettua luottamusta liikkeenä, jonka tavoitteet ovat yhteneväiset näiden ihmisten tarpeiden kanssa.

Vuosikymmeniä kestänyt vasemmiston irtaantuminen työväestöstä ei voi jatkua. On väljennettävä siteitä viralliseen päätöksentekoon politiikkamme keskiönä. Julkinen valta on kuin itseriittoinen koneisto, jonka päätöksenteossa kysymykset ”vastaavat itse itseensä” eli niin ongelmat kuin ratkaisutkin nousevat julkisesta päätöksenteosta itsestään, eivät ihmisiltä ja heidän määrittämistään tarpeista.

Politiikan suunta on käännettävä kohti ihmisiä, jotka kokevat vieraantuneensa päätöksenteosta. On saavutettava enemmistö ja ymmärrettävä, että vain enemmistön turvin voimme tehdä politiikkaa asioista, jotka eivät riitä yksin saamaan taaksemme enemmistöä. Näin voimme tehdä politiikkaa niille, joita emme vielä tunne, mutta joita ilman emme voi rakentaa ihmisten tarpeisiin paremmin vastaavaa maailmaa.

Saska Heino