Kannanoton englanninkielinen otsikko punaisella taustalla.

In Finnish [in Norwegian and English below]

Lapin vasemmistonuoret, Norjan Rød Ungdom ja Ruotsin Ung Vänster sytyttävät solidaarisuuden merkkitulen Rastigaisan paikallisille

Lapin vasemmistonuoret, Norjan Rød Ungdom ja Ruotsin Ung Vänster antavat tukensa Rastigaisa-tunturin läheisyydessä asuvien paikallisten kampanjaan sytyttää merkkituli Rastigaisan tunturialueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa vastaan perjantaina 8.5.2020.

Pohjois-Norjassa edistetään tuulivoimala- hanketta, jolla on vaikutuksia Suomen ja Norjan yhteiseen tenolaaksolaiseen kulttuuriin, matkailuimagoon ja perinteisiin elinkeinoihin. Norjan puolelle suunniteltu hanke vaikuttaisi Karasjoen kunnan keskeiseen poronhoitoalueeseen ja Tenojoen kulttuurillisesti tärkeään maisemaan. Utsjoen ja Karasjoen kunnat, paikalliset paliskunnat sekä Norjan ja Suomen Saamelaiskäräjät vastustavat hanketta.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tulee löytää ekologisesti kestäviä ratkaisuja, mutta ratkaisuja ei voida etsiä alkuperäiskansojen tai paikallisten kustannuksella. Vihreän kolonialismin hankkeet aiheuttavat suoraa haittaa saamelaisten kulttuurin ja elinkeinojen harjoittamiseen. Tuulivoimapuiston vaikutukset poronhoidolle olisi peruuttamattomat laidunmaiden vähentyessä, paimentamisen heikentyessä ja porojen luonnollisen laidunkierron häiriintyessä.

Lapin vasemmistonuoret, Norjan Rød Ungdom ja Ruotsin Ung Vänster vastustavat yhdessä Rastigaisan tuulivoimalahanketta ja kannustavat jäseniään sekä kaikki muita sytyttämään merkkitulen 8.5.2020 solidaarisuuden merkiksi.

--------
In Norwegian

Venstreungdommen i Lappland, Finland, Rød Ungdom i Norge og Ung Vänster i Sverige viser solidaritet med kampanjen drevet av de lokale i området rundt Rásttigáisá. Den 8. mai 2020 ber kampanjen folk om å tenne et lys mot det planlagte vindkraftverket.

Nord-Norge planlegger her et vindkraftsprosjekt som vil ha store konsekvenser for den felles norsk-finske kulturen i Deatnu, turismen, og de tradisjonelle levevisene. Det er planalgt å bygge kraftverket på norsk side, og det vil påvirke det viktige reinområdet i Karasjok og det kulturelt viktige området rundt Deatnu, Tana-elva. Kommunene Utsjoki og Karasjok, de lokale rein-samfunnene og Sametingene i både Norge og Finland er i mot prosjektet.

Vi trenger økologisk bærekraftige løsninger mot klimakrisa, men disse løsningene kan ikke true urbefolkningen eller den lokale befolkningen. Den grønne kolonialismen er direkte skadelig for samisk kultur og tradisjonelle levevis. Vindkraftverk vil skape irreversibel skade på reindrift ved å drastisk minske beiteområder, svekke reindrift og vil forstyrre reinens naturlige beitesyklus.

Venstreungdommen i Lappland, Rød Ungdom i Norge og Ung Vänster i Sverige går sammen i vår motstand mot det planlagte vinkraftprosjektet i Rásttigáisá og oppfordrer våre medlemmer som vel som andre folk til å tenne et lys i solidaritet på fredag 8. mai 2020.

-----
In English

Lapland Left Youth of Finland, Red Youth of Norway and Young Left of Sweden will light a solidarity beacon for the locals of Rastigaisa

Lapland Left Youth of Finland, Red Youth of Norway and Young Left of Sweden show support for the campaign of the locals living within the close proximity of Rastigaisa fell. On Friday 8th of May 2020, the campaign requests people to light a beacon against the planned wind power plant.

Northern Norway is advancing a wind power plant project, which will have effects on the shared culture of Finnish and Norwegian in the Deatnu vale culture, the tourism image, and the traditional livelihoods. The plant is planned to be built on the Norwegian side and it will affect the crucial reindeer herding area of Karasjoki municipality and the culturally significant landscape of Deatnu river. The municipalities of Utsjoki and Karasjoki, the local reindeer herding communities and the Sami Parliaments of Norway and Finland resist the project.

We have to seek ecologically sustainable solutions against climate change but these solutions cannot threaten the indigenous or the local people. The green colonialism programs directly harm the Sami culture and their traditional livelihoods. The wind power plants would cause irreversible damage to reindeer herding by decreasing the size of reindeer pastures, weakening the herding practices and disturbing the reindeers natural pasture cycles.

Lapland Left Youth of Finland, Red Youth of Norway and Young Left of Sweden jointly oppose the wind power plant project of Rastigaisa and encourage their members as well as other people to light a beacon for solidarity on the Friday 8th of May, 2020.