Telakka-alueen portti, Meyer Turku -yrityksen kyltti ja taustalla laiva.

/på svenska nedan/

Meyerin telakalla Turussa on havaittu vakavia ongelmia työntekijöiden kohtelussa: maksamattomia ylityökorvauksia, puutteellisia suojavarusteita, sekä laittomia työehtosopimuksia. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on havainnut puutteita kymmenessä tarkastetussa alihankkijayrityksessä.

Laittomasti toimivien yritysten negatiivinen vaikutus yhteiskunnassa on suuri: kilpailu vääristyy, kun laillisesti toimivat yritykset eivät enää pärjää markkinoilla, paine työehtojen heikentämiseen kasvaa ja työt siirtyvät yhä useammin ulkomaille. Kuten Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa toteaa, “Me emme voi Suomessa voittaa Intiaa ja Kiinaa hintakilpailussa.” Palkkojen polkeminen ja työn valuminen ulkomaille kaventavat Suomen veropohjaa ja nakertavat julkisten palveluiden rahoitusta, mikä heikentää mahdollisuuksia rakentaa turvallista, tasa-arvoista ja kestävää tulevaisuutta.

Meyerin telakan toiminta on ollut haitallista myös ihmisoikeuksien kannalta, sillä työntekijöillä on oikeus oikeudenmukaisiin työehtoihin ja yhtäläiseen palkkaukseen samasta työstä. Intialaisten insinöörien tapaus on surullinen esimerkki maailmasta, jossa työn arvo määräytyy tekijän alkuperän, eikä ammattitaidon perusteella.

Harmaan talouden kitkemiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia niin yrityksissä kuin valtiotasolla. Meyerin telakan kaltaisten yritysten tulee ottaa vastuu alihankkijoidensa toimista ja tarpeen tullen purkaa sopimukset ja valtiolla tulee olla keinoja rangaista yrityksiä, jotka eivät piittaa laeista. Rangaistuksen tulee olla suurempi, kuin laittomasta toiminnasta saatava hyöty.

Meyerin telakan toiminta rikkoo törkeästi työntekijöiden oikeuksia ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta. Tämä on vastoin kaikkea, minkä eteen ammattiyhdistysliike ja vasemmisto on tehnyt töitä Suomessa ja muualla maailmassa.

Turun Vasemmistonuoret tuomitsee työehtojen polkemisen, palkkasyrjinnän ja verovälttelyn, sekä kiittää niitä työntekijöitä, jotka ovat uskaltaneet raportoida olosuhteiden ja tasa-arvon heikentymisestä telakalla. Vaadimme pikaisia toimia vastaavien tapausten ehkäisemiseksi: Alipalkkaus on kriminalisoitava, työehtojen toteutumista on valvottava tehokkaammin, ja telakoilla tulee ottaa käyttöön rakennustyömailta tutut pakolliset veronumerot sopimusrikkeiden ja harmaan talouden vähentämiseksi.

Milja Kovalainen
Roni Hollo
Branko Lampi
Joonas Jormalainen

 


 

Lönedumpning och grå ekonomi måste utrotas

Det har upptäckts allvarliga problem med hur arbetare bemöts i Meyers skeppsvarv i Åbo: obetalda övertidsersättningar, bristande skyddsutrustningar och olagliga kollektivavtal. Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har upptäckt brister i ett tiotal undersökta underleverantörsföretag.

Den negativa effekten på samhället av företag som verkar illegalt är stor: konkurrensen förvrängs då företag som verkar lagligt inte längre klarar sig i marknaden, trycket att försämra arbetsvillkoren växer och arbeten förflyttar sig allt oftare utomlands. Liksom intressebevakningsledaren för Insinööriliito (facket för professionella ingenjörer i Finland) Petteri Oksa konstaterar, “I Finland kan vi inte vinna över Indien och Kina i en tävling av priskonkurrens.” Nedsättande av lönerna och arbetets förflyttande till utlandet försnävar Finlands skattbas och naggar på finansieringen av offentliga tjänster, vilket försämrar möjligheter att bygga en trygg, jämställd och hållbar framtid.

Skeppsvarvet Meyers verksamhet har även varit skadligt från en människorättigheters ståndpunkt, i och med att arbetare har rätt till rättvisa arbetsvillkor och en likvärdig lönesättning för samma arbete. Fallet med de indiska ingenjörerna är ett sorgligt exempel av en värld där arbetets värde avgörs på basis av aktörens ursprung, och inte yrkeskunskapen.

För att utrota den gråa ekonomin behöver vi målmedvetna aktioner i såväl som i företag som på statsnivå. Företag liksom skeppsvarvet Meyer bör ta ansvar för dera underleverantörers agerande och vid behov avveckla kontrakten, och staten bör ha medel för att straffa företag som inte bryr sig om lagar.  Straffet bör vara större än nyttan gagnad av illegal verksamhet.

Skeppsvarvet Meyers verksamhet bryter grovt mot arbetarnas rättigheter och jämlikheten människor emellan. Det här är emot allt som fackföreningsrörelsen och vänstern har arbetat för i Finland och annorstädes i världen. 

Åbo Vänsterunga dömer nertrampandet av arbetsvillkoren, lönediskriminering och skatteundvikning, och tackar de arbetare som har vågat rapportera om försvagandet av förhållandena och jämlikheten i skeppsvarvet. Vi kräver snara aktioner för att förebygga motsvarande fall: Underbetalning bör kriminaliseras, förverkligandet av arbetsvillkoren bör övervakas mera effektivt, och för att minska på avtalsbrott och den gråa ekonomin bör det tas i bruk skattenummer i skeppsvarven, vilket är familjärt från byggarbetsplatserna.

Milja Kovalainen
Roni Hollo
Branko Lampi
Joonas Jormalainen