Hyppää sisältöön

Maa on meidän – Luonto ja yhteisöt kaivoslain keskiöön

Suomen kaivoslaki on tällä hetkellä uudistettavana. Jo huhtikuussa päättyneen lausuntokierroksen kommentit nostivat esille laista monia puutteita. Vaikka luonnos sisälsi myös hyviä uusia elementtejä, ovat muutokset kokonaisuudessaan vaarassa jäädä kosmeettisiksi. 

Kaivannaistuotteiden kasvavan kysynnän paine näkyy erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Siksi Suomeen tarvitaan kaivoslaki, joka asettaa luonnon ja paikallisyhteisöjen edun kaivosyhtiöiden voittojen edelle. Ollakseen kestävää on kaivostoiminnalla oltava tiukat raamit ja paikallisyhteisöjen hyväksyntä. 

Vasemmistonuoret haluaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin lakia uudistettaessa:

  • Saamelaisten oikeuksien tulee näkyä laissa vahvasti: heillä tulee olla oikeus saada hyvissä ajoin mahdollisuus ennakkosuostumukseen tai kieltäytymiseen kaivostoiminnan aloittamisesta ja viimeinen sana maankäytöstä kotiseutualueellaan.
  • Poronhoidon ja matkailualan intressit on sovitettava paremmin yhteen kaivostoiminnan kanssa. Kaivoksien vahvemman sääntelyn on koskettava koko poronhoitoaluetta ja maan varausmaksua on korotettava esitetystä euro per hehtaari huomattavasti korkeammaksi.
  • Kaivostoiminta on rajattava kaikkien luonnonsuojelualueiden, ei vain kansallis- ja luonnonpuistojen ulkopuolelle. Kaivoksia ei saa perustaa uhanalaisille luontotyypeille. Laaja-alaisten ympäristövaikutusten arviointia tulee laissa parantaa, sillä kaivosten vaikutukset ulottuvat yleensä paljon laajemmalle kuin itse kaivos.
  • Lakiluonnos siirtäisi merkittävästi päätösvaltaa kaivoksen perustamisesta kuntatasolle, mikä demokratisoi prosessia. Paikallisilla päättäjillä tulee kuitenkin olla kaikki tarvittava tieto kaivoksen ympäristövaikutuksista päätöstä tehdessä, eikä kaivosluvasta päättäminen saa perustua vain kunnanvaltuuston voimasuhteille. Kunnilla tulee olla oikeus kieltäytyä kaivoksista alueellaan.
  • Kaivosten ympäristövaikutukset voidaan minimoida riittävällä seurannalla. Varsinkin kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimet tulee porrastaa niin, että aikaa jää korjaaville toimenpiteille. Kaivoslaista tulee poistaa ne epäkohdat, jotka mahdollistavat lakien päällekkäisyydelle niin, että viranomaisten vastuualueet hämärtyvät. Laista tulee muuttaa pykälät poikkeustilanteissa niin, että niihin ei jää tulkinnan varaa.
  • Epävarmuutta aiheuttavan varausoikeuden kestoa ja pinta-alaa on supistettava. Lupamenettelyä on parannettava ja ehtoja tiukennettava.

Tällä hetkellä Suomen maaperä on kaivosyhtiöiden vapaasti saalistettavana, mutta kaivoksen lopetettua ympäristöhaittojen hoitoon menevät kustannukset maksetaan veronmaksajien selkänahasta. Vasemmistonuoret kannattaa demokraattisesti ja vastuullisesti ohjattua kaivostoimintaa. Kaivosmineraalien on oltava valtion suorassa omistuksessa ja valtiolla on oltava mahdollisuus tarvittaessa sulkea tai kansallistaa yksityiset kaivokset. Lisäksi kaivostoiminnasta on perittävä rahastoitava kaivosmaksu.